تعداد 2046 مورد یافت شد

سالروز دستگیری و تبعید سید مصطفی خمینی به ترکیه/ امام در مواجهه نخست با فرزندشان چه گفتند

حاج سید مصطفی که به دنبال تبعی سعى مى کرد که اطلاعى از این لحاظ به دست آورد. گزارشهاى ساواک حاکى از این بود که ایشان از مراجع و روحانیون در این ... مراجع و روحانیون در این زمینه استمداد جسته است. در گزارش ساواک به تاریخ 19/9/1343 آمده است: ظرف چند روز اخیر آیت ... که در زندان قزل قلعه از وى به عمل آمده و در گزارشهاى ساواک منعکس شده است، خواسته اند که به او نیز اجازه داده شود ... ایشان مواظبت و پرستارى نماید. رئیس بخش 321 ادارۀ کل سوم ساواک نیز در گزارشى، پى نوشت زیر را آورده است. «به عرض ... مقتضى گرفته خواهد شد. 25/8/[1343]. بخش 321».[3] مقامات ساواک فکر مى کردند که دور شدن سید مصطفى از کانون نهضت؛ یعنى ...

پاسخ به افترای بزرگ (پاسخ مؤسسه امام خمینی به ادعاهای آقای شیخ علی تهرانی درباره وقایع دوران حبس و حصر امام خمینی)

‏‏پاسخ به افترای بزرگ‏ ‏‏ نظر مؤسسه منتشر می گردد. ‏ ‏‏2- هر سه ادعای تفاهم امام با ساواک و امضای تعهدنامه؛ فقدان اعتراضات در خارج کشور برای ... واقع است. ‏ ‏‏3- شایعه تفاهم مراجع تقلید و حضرت امام با ساواک بعد از سرکوبی قیام 15 خرداد و دستگیری امام خمینی و ... امام خمینی و علمای مبارز، نقشه و ترفند رژیم شاه بوسیله ساواک بود که در همان نطفه با اقدامات هوشمندانه و افشاگری ... فراوانی از مجموعه اسناد مبارزاتی حضرت امام در پرونده های ساواک و دیگر مراکز رژیم شاه و سخنان صریح متعدد حضرت امام در ... فراوانی از مجموعه اسناد مبارزاتی حضرت امام در پرونده های ساواک و دیگر مراکز رژیم شاه و سخنان صریح متعدد حضرت امام در ...

استقرار در نوفل لوشاتو

1ـ خمینی اظهار نظر [کرده] است منتخبی از اسناد مبارزاتی امام خمینی به روایت ساواک، دفتر ششم، صفحه ...

اعلامیه روح ‏الله‏ خمینی در مورد وقایع روز 36/10/19 شهر قم

اخیراً اعلامیه‏ ای به امضاء رو است. منتخبی از اسناد مبارزاتی امام خمینی به روایت ساواک، دفتر ششم، صفحه 21-23 ...

نخستین سند تحلیلی ساواک از وضعیت حوزه علمیه قم و امام خمینی(س)

مقامات جاسوسى و به اصطلاح امنیتى رژیم شاه در ابتداى تأسیس ساواک، درباره حوزۀ قم و مقامات برجسته آن حوزه و شمار طلابى ... برای سرهنگ صمد صمد‌یانپور (سپهبد بعدی)، رئیس اداره سوم ساواک فرستاده شده است: ...

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 4)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... شده است. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. ...

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 7)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... می پردازد. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. ...

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 8)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... می پردازد. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. ...

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 11)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... می پردازد. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. ...

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. 15)

اسنادی که در این مجموعه تقدیم خوانندگان محترم می ‏شود اسنادی است که ساواک در فاصله سالهای 1335 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ... می باشد. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک (ج. ...

صفحه 8 از 205 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >