تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 178 صفحه 3

مسابقۀ هفتگی سرمقاله نویسی اینجا اولین جایی از مجله است که دیده می شود. ... این است که از اولین شماره مجله در ماه تیر شما نویسنده سرمقاله هر شمارۀ مجلۀ خودتان هستید. این یک مسابقه بزرگ است ... بزرگ است هر هفته یک مسابقه! موضوع هر شماره از ما، نوشتن سرمقاله با شما از بین سرمقاله هایی که شما برای هر شماره برای ... مسابقه! موضوع هر شماره از ما، نوشتن سرمقاله با شما از بین سرمقاله هایی که شما برای هر شماره برای ما می فرستید یکی ... شود و به عنوان سرمقالۀ آن شماره چاپ می شود. یادتان باشد که سرمقاله های دوست نباید از حدود 300 کلمه بیشتر باشد معمولا در ...