تعداد 4 مورد یافت شد

* با ارسال تلگرامی به آقای سیدحسین خادمی، امام خمینی سرمقاله روزنامه اطلاعات را تکذیب کردند. * با ارسال تلگرام های جداگانه به آقایان حسین انواری ...

* با ارسال تلگرامی به آقای سیدحسین خادمی، امام خمینی سرمقاله روزنامه اطلاعات را تکذیب کردند. * با ارسال تلگرام ... به آقایان حسین انواری همدانی و احمد اهری، امام خمینی سرمقاله روزنامه اطلاعات را تکذیب ...

* امام با ارسال تلگرامی به آقای محمدتقی آملی مندرجات سرمقاله روزنامه انقلاب مبنی بر تفاهم روحانیت با دولت و موافقت روحانیت با انقلاب سفید را تکذیب ...

* امام با ارسال تلگرامی به آقای محمدتقی آملی مندرجات سرمقاله روزنامه انقلاب مبنی بر تفاهم روحانیت با دولت و ... سفید را تکذیب کرد. * امام با ارسال تلگرامی به آقای میلانی سرمقاله روزنامه اطلاعات را تکذیب کردند. * اجازه امام خمینی ...

* امام خمینی در جمع دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم به ادعاهای دولت پاسخ دادند. سرمقاله اطلاعات را تکذیب کردند، سازش با روحانیت را تهمت خواندند و ...

* امام خمینی در جمع دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم به ادعاهای دولت پاسخ دادند. سرمقاله اطلاعات را تکذیب کردند، سازش با روحانیت را تهمت ...

* امام خمینی با ارسال تلگرامی به آقای محمدتقی فلسفی از همراهی ایشان با نهضت 15 خرداد تشکر کردند. * امام خمینی در نیمه شب وارد قم شدند. * روزنامه ...

* امام خمینی با ارسال تلگرامی امام خمینی در نیمه شب وارد قم شدند. * روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود از هماهنگی روحانیت با انقلاب شاه و مردم سخن ...