تعداد 4058 مورد یافت شد

غایت اصلی حکومت از دیدگاه امام خمینی

همان گونه که در غایت خلقت انسا را متذکر شده اند. ایشان هرچند در باب رسالت اصلی حکومت، که سعادت باشد، به طور مستقیم کمتر سخن به میان آورده اند، لیکن ... اند، لیکن از غایت خلقت و قرب الهی و هدف بعثت و کمال و سعادت بسیار سخن گفته اند که این دیدگاه ایشان را نمی توان از ... می فرماید: «سالک در هر مقامی غایت حقیقی او حصول کمال و سعادت است، پس در حقیقت غایت استعاذه برای سالک، حصول آن کمال ... پس در حقیقت غایت استعاذه برای سالک، حصول آن کمال مترقّب و سعادت مطلوبه است و غایه الغایات و منتهی الطّلبات، حق تعالی ـ ... (امام خمینی، ۱۳۷۰، ص ۲۳۳ـ۲۳۴). سالک حقیقی کسی است که طریق سعادت را طی نموده و به مقامات اکمل انسانی بار یافته است. ...

نظر امام خمینی(س) درباره اجبار در رساندن مردم به سعادت

در پی بالا گرفتن بحث های مربوط واسعه دارى، از این رحمت واسعه استفاده کن. طریق وصول به سعادت را باز نموده و چاه را از راه روشن فرموده. تو خود به ... مى‏ شوى، رحمت را چه نقصانى است؟ اگر ممکن بود طریق خیر و سعادت را به مردم به طور دیگر نشان بدهند، مى‏ دادند، به موجب ... به موجب وسعت رحمت؛ و اگر ممکن بود اکراهاً مردم را به سعادت برسانند مى‏ رساندند؛ لکن هیهات! راه آخرت راهى است که ... آخرت راهى است که جز با قدم اختیار نمى ‏توان آن را پیمود؛ سعادت با زور حاصل نشود؛ فضیلت و عمل صالح بدون اختیارْ فضیلت ...

بررسی تطبیقی سعادت و شقاوت از دیدگاه ابن سینا و امام خمینی(س)

پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تطبیقی سعادت و شقاوت از دیدگاه ابن سینا و امام خمینی(س)» به قلم ... فارابی ، ابن سینا و کانت - مقاله 3- نقش تعلیم و تربیت در سعادت و شقاوت از نظر محقق خراسانی و امام خمینی(ره) - ... نظر محقق خراسانی و امام خمینی(ره) - مقاله 4- بررسی تطبیقی سعادت و شقاوت از دیدگاه ابن سینا و امام خمینی(س) - پایان ...

معانی سعادت و شقاوت

‏‏معانی سعادت و شقاوت‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای اولّ سعادت‏ ‏‏معنای دوّم ... سعادت و شقاوت‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای اولّ سعادت‏ ‏‏معنای دوّم سعادت‏ ‏‏معنای سوّم‏‎ ... سعادت و شقاوت‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای اولّ سعادت‏ ‏‏معنای دوّم سعادت‏ ‏‏معنای سوّم‏‎ ‎‏سعادت‏ ‏‏سعادت و شقاوت‏‎ ‎‏نتیجۀ ... اولّ سعادت‏ ‏‏معنای دوّم سعادت‏ ‏‏معنای سوّم‏‎ ‎‏سعادت‏ ‏‏سعادت و شقاوت‏‎ ‎‏نتیجۀ عمل انسان‏ ‏‏الرابع ... سعادت‏ ‏‏معنای دوّم سعادت‏ ‏‏معنای سوّم‏‎ ‎‏سعادت‏ ‏‏سعادت و شقاوت‏‎ ‎‏نتیجۀ عمل انسان‏ ‏‏الرابع السعادة لدی ...

امام به آقای محمدعلی سعادت بهبهانی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام به آقای محمدعلی سعادت بهبهانی در امور حسبیه و شرعیه اجازه ...

امام(س) روحیه خودباوری را در ما احیا کرد

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ن در پیشگاه خداوند بود. * دین و رسالت انبیا و اسلام برای سعادت مردم است. طبعاً همانگونه که پیغمبر اکرم(ص) و ائمه ... و سایر انبیا و اولیا در رسالت خود هدفی جز خدمت و تأمین سعادت مردم نداشتند، حضرت امام(س) نیز به عنوان وارث تمام ... نیز به عنوان وارث تمام خوبان روزگار، تمام آرمان و هدفش سعادت مردم بود. اگر نهضت را آغاز کردند و اگر با شاه و رژیم ... مدت مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش کردند، همه برای سعادت مردم بود. رنج امام(س) رنج مردم بود، درد امام(س) درد ... بیند، پیغمبر اکرم(ص) از کسی اجر و مزد نمی خواهد و همه هدفش سعادت مردم است. بنابراین امام(س) و نهضت امام(س) صرفاً برای ...

پایان نامه «ب‍ررس‍ی ت‍طب‍ی‍ق‍ی س‍ع‍ادت و ش‍ق‍اوت از دی‍دگ‍اه اب‍ن س‍ی‍ن‍ا و ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی (س )» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د «ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ع‍ادت‌ و ش‍ق‍اوت‌ از دی‍دگ‍اه‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا و ام‍ام‌ ...

در پاسخ به پیام تبریک آقای مأمون عبدالقیوم به محضر خمینی به مناسبت میلاد پیام اکرم (ص) امام خمینی در پیامی متقابلاً این مناسبت را به وی و ملت برادر ...

در پاسخ به پیام تبریک آقای مأ این مناسبت را به وی و ملت برادر مالدیو تبریک گفتند و سعادت و موفقیت ملل اسلامی را در راه جهاد با دشمنان از خداوند ...

در پاسخ به پیام تبریک پال لوسونیز رئیس جمهور مجارستان به محضر امام خمینی به مناسبت عید نوروز امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند و نجات و سعادت ...

در پاسخ به پیام تبریک پال لوس عید نوروز امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند و نجات و سعادت ملل محروم را از سلطه استعمارگران به خصوص آمریکا از ...

در پاسخ به پیام تبریک اریک هونکر رئیس جمهور آلمان شرقی به محضر امام خمینی به مناسبت عید نوروز امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند و نجات و سعادت ...

در پاسخ به پیام تبریک اریک هو عید نوروز امام خمینی پیام تشکری برای وی فرستادند و نجات و سعادت ملل محروم را از سلطه استعمارگران به خصوص آمریکا از ...

صفحه 1 از 406 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >