تعداد 725 مورد یافت شد

غایت اصلی حکومت از دیدگاه امام خمینی

همان گونه که در غایت خلقت انسا را متذکر شده اند. ایشان هرچند در باب رسالت اصلی حکومت، که سعادت باشد، به طور مستقیم کمتر سخن به میان آورده اند، لیکن ... اند، لیکن از غایت خلقت و قرب الهی و هدف بعثت و کمال و سعادت بسیار سخن گفته اند که این دیدگاه ایشان را نمی توان از ... می فرماید: «سالک در هر مقامی غایت حقیقی او حصول کمال و سعادت است، پس در حقیقت غایت استعاذه برای سالک، حصول آن کمال ... پس در حقیقت غایت استعاذه برای سالک، حصول آن کمال مترقّب و سعادت مطلوبه است و غایه الغایات و منتهی الطّلبات، حق تعالی ـ ... (امام خمینی، ۱۳۷۰، ص ۲۳۳ـ۲۳۴). سالک حقیقی کسی است که طریق سعادت را طی نموده و به مقامات اکمل انسانی بار یافته است. ...

نظر امام خمینی(س) درباره اجبار در رساندن مردم به سعادت

در پی بالا گرفتن بحث های مربوط واسعه دارى، از این رحمت واسعه استفاده کن. طریق وصول به سعادت را باز نموده و چاه را از راه روشن فرموده. تو خود به ... مى‏ شوى، رحمت را چه نقصانى است؟ اگر ممکن بود طریق خیر و سعادت را به مردم به طور دیگر نشان بدهند، مى‏ دادند، به موجب ... به موجب وسعت رحمت؛ و اگر ممکن بود اکراهاً مردم را به سعادت برسانند مى‏ رساندند؛ لکن هیهات! راه آخرت راهى است که ... آخرت راهى است که جز با قدم اختیار نمى ‏توان آن را پیمود؛ سعادت با زور حاصل نشود؛ فضیلت و عمل صالح بدون اختیارْ فضیلت ...

بررسی تطبیقی سعادت و شقاوت از دیدگاه ابن سینا و امام خمینی(س)

پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی تطبیقی سعادت و شقاوت از دیدگاه ابن سینا و امام خمینی(س)» به قلم ... فارابی ، ابن سینا و کانت - مقاله 3- نقش تعلیم و تربیت در سعادت و شقاوت از نظر محقق خراسانی و امام خمینی(ره) - ... نظر محقق خراسانی و امام خمینی(ره) - مقاله 4- بررسی تطبیقی سعادت و شقاوت از دیدگاه ابن سینا و امام خمینی(س) - پایان ...

امام(س) روحیه خودباوری را در ما احیا کرد

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ن در پیشگاه خداوند بود. * دین و رسالت انبیا و اسلام برای سعادت مردم است. طبعاً همانگونه که پیغمبر اکرم(ص) و ائمه ... و سایر انبیا و اولیا در رسالت خود هدفی جز خدمت و تأمین سعادت مردم نداشتند، حضرت امام(س) نیز به عنوان وارث تمام ... نیز به عنوان وارث تمام خوبان روزگار، تمام آرمان و هدفش سعادت مردم بود. اگر نهضت را آغاز کردند و اگر با شاه و رژیم ... مدت مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش کردند، همه برای سعادت مردم بود. رنج امام(س) رنج مردم بود، درد امام(س) درد ... بیند، پیغمبر اکرم(ص) از کسی اجر و مزد نمی خواهد و همه هدفش سعادت مردم است. بنابراین امام(س) و نهضت امام(س) صرفاً برای ...

پایان نامه «ب‍ررس‍ی ت‍طب‍ی‍ق‍ی س‍ع‍ادت و ش‍ق‍اوت از دی‍دگ‍اه اب‍ن س‍ی‍ن‍ا و ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی (س )» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د «ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ع‍ادت‌ و ش‍ق‍اوت‌ از دی‍دگ‍اه‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا و ام‍ام‌ ...

رسالت دانشگاه

نیمکت دانشگاه بدل به محملی شد الآن این مسئولیت به دوش ما و شماست. این مسئولیت بزرگ، یعنی سعادت ملت را شما و ما باید بیمه کنیم: قشر روحانی و قشر ... ملت را شما و ما باید بیمه کنیم: قشر روحانی و قشر دانشگاهی. سعادت ملت را شماها باید بیمه کنید." (صحیفه امام؛ ج ‏۸، ص ۶۷ ... چه دانشگاه علوم قدیمه چه دانشگاه علوم جدیده، از دانشگاه سعادت یک ملت و در مقابل سعادت، شقاوت یک ملت سرچشمه می‏ گیرد. ... چه دانشگاه علوم جدیده، از دانشگاه سعادت یک ملت و در مقابل سعادت، شقاوت یک ملت سرچشمه می‏ گیرد. دانشگاه را باید جدیت ...

تبریک امام خمینی در پی فرار شاه از ایران

پیامها و تدابیر مبتنی بر بینش تعالی فرار محمد رضا پهلوی را که طلیعه پیروزی ملت و سرلوحه سعادت و دست یافتن به آزادی و استقلال است به شما ملت فداکار ... کاردان و روشنفکر میسر نخواهد شد. اکنون در این طلوع فجر سعادت و پیروزی توجه عموم را به مطالبی جلب می‏ کنم: ۱- بر ... انحرافی داشته ‏اند تقاضا دارم که به آغوش اسلام، که ضامن سعادت آنان است، برگردند که ما آنان را برادرانه می‏ پذیریم. ... علمای اعلام در این مواقع حساس تشکر می‏ کنم، و سلامت و سعادت همگان را از خداوند متعال خواستارم؛ و وحدت کلمه را برای ...

پیام تبریک امام پس از فرار شاه

در روز ۲۶ دی‌ ۱۳۵۷ محمدرضا پهل ؛ فرار محمد رضا پهلوى را که طلیعه پیروزى ملت و سرلوحه سعادت و دست یافتن به آزادى و استقلال است به شما ملت فداکار ... کاردان و روشنفکر میسر نخواهد شد. اکنون در این طلوع فجر سعادت و پیروزى توجه عموم را به مطالبى جلب مى‏کنم: 1- بر ... انحرافى داشته‏اند تقاضا دارم که به آغوش اسلام، که ضامن سعادت آنان است، برگردند که ما آنان را برادرانه مى‏پذیریم. در ... حضرات علماى اعلام در این مواقع حساس تشکر مى‏کنم، و سلامت و سعادت همگان را از خداوند متعال خواستارم؛ و وحدت کلمه را براى ...

پیام تبریک امام پس از فرار شاه

پس از فرار شاه در ایران در روز فرار محمد رضا پهلوى را که طلیعه پیروزى ملت و سرلوحه سعادت و دست یافتن به آزادى و استقلال است به شما ملت فداکار ... کاردان و روشنفکر میسر نخواهد شد. اکنون در این طلوع فجر سعادت و پیروزى توجه عموم را به مطالبى جلب مى‏ کنم: 1- بر ... انحرافى داشته‏ اند تقاضا دارم که به آغوش اسلام، که ضامن سعادت آنان است، برگردند که ما آنان را برادرانه مى‏ پذیریم. ... علماى اعلام در این مواقع حساس تشکر مى‏ کنم، و سلامت و سعادت همگان را از خداوند متعال خواستارم؛ و وحدت کلمه را براى ...

محبت و مهربانی

امام (س) تربیت یافتۀ مکتب اسلا خدا اقتضا دارد که بندگان خدا را هم در دنیا و هم در آخرت به سعادت برساند. تمام اسباب سعادت را ـ مادی و معنوی ـ فراهم ... خدا را هم در دنیا و هم در آخرت به سعادت برساند. تمام اسباب سعادت را ـ مادی و معنوی ـ فراهم فرموده است. بندگان خدا با ... و همین رحمتش هدایتی است که می خواهد همۀ قشرهای عالم به سعادت برسند.»( همان، ج 9، ص 386) از منظر امام راحل (س)، اصل ... کرام و علمای بالله را به آن مشقتها و زحمتها اندازد برای سعادت نوع خود، و خوشبختی دائمی عائله انسانی؛ بلکه نزول وحی ... جهنم، رحمتی است در صورت غضب، برای کسانی که لیاقت رسیدن به سعادت دارند، اگر تخلیصاتی و تطهیراتی که در جهنم می شود نبود، ...

صفحه 1 از 73 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >