تعداد 1179 مورد یافت شد

معانی سعادت و شقاوت

‏‏معانی سعادت و شقاوت‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای اولّ سعادت‏ ‏‏معنای دوّم ... سعادت و شقاوت‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای اولّ سعادت‏ ‏‏معنای دوّم سعادت‏ ‏‏معنای سوّم‏‎ ... سعادت و شقاوت‏ ‏‏ ‏ ‏‏معنای اولّ سعادت‏ ‏‏معنای دوّم سعادت‏ ‏‏معنای سوّم‏‎ ‎‏سعادت‏ ‏‏سعادت و شقاوت‏‎ ‎‏نتیجۀ ... اولّ سعادت‏ ‏‏معنای دوّم سعادت‏ ‏‏معنای سوّم‏‎ ‎‏سعادت‏ ‏‏سعادت و شقاوت‏‎ ‎‏نتیجۀ عمل انسان‏ ‏‏الرابع ... سعادت‏ ‏‏معنای دوّم سعادت‏ ‏‏معنای سوّم‏‎ ‎‏سعادت‏ ‏‏سعادت و شقاوت‏‎ ‎‏نتیجۀ عمل انسان‏ ‏‏الرابع السعادة لدی ...

سعادت و شقاوت در اختیار انسان

‏‏سعادت و شقاوت در اختیار انسان‏ ‏‏ ‏ ‏‏ذاتی نبودن سعادت‏‎ ... و شقاوت در اختیار انسان‏ ‏‏ ‏ ‏‏ذاتی نبودن سعادت‏‎ ‎‏و شقاوت انسان‏ ‏‏اذا عرفت ما تلوناه علیک اتضح لک ... شقاوت‏ ‏‏تأثیر شقاوت در‏‎ ‎‏نفس و باطن‏ ‏‏ذاتی نبودن سعادت‏‎ ‎‏و شقاوت‏ ‏‏أنّ المقرّر فی محلّه و المبرهن علیه فی ... اگر آنچه را گفتیم فهمیده باشی برای تو روشن خواهد شد که سعادت و شقاوت از امور ذاتی و بدون علّت نیستند، زیرا جزء ذات ... علتند بلکه با اختیار و اراده بنده به دست می آید. پس مبدأ سعادت، عقاید راستین و اخلاق نیکو و کارهای شایسته است، و مبدأ ...

تأثیر طینت انسان در سعادت و شقاوت

‏‏تأثیر طینت انسان در سعادت و شقاوت‏ ‏‏ ‏ ‏‏عدم ملازمه طینت‏‎ ‎‏با جبر‏ ‏‏مراد ... فی ذیل الحدیث‏‎ ‎‏الشریف.‏‎[4]‎‏(58)‏ ‏‏‎[[page 97]]‎ ‏‏سعادت مجعول‏‎ ‎‏است و شقاوت‏‎ ‎‏غیرمجعول‏ ‏‏جمیع سعادات ... قصور ذاتی و نقصان‏‎ ‎‏خود موجودات است. و آنچه معروف است که سعادت و شقاوت‏‎ ‎‏متعلق جعل جاعل نیست بلکه ذاتی اشیاست، در ... و شقاوت‏‎ ‎‏متعلق جعل جاعل نیست بلکه ذاتی اشیاست، در جانب سعادت‏‎ ‎‏بی اصل است، چه که سعادت مجعول و مفاض از جانب حق‏‎ ... نیست بلکه ذاتی اشیاست، در جانب سعادت‏‎ ‎‏بی اصل است، چه که سعادت مجعول و مفاض از جانب حق‏‎ ‎‏است، و ذاتی از هر ذوات و ...

ملاک سعادت و شقاوت

ملاک سعادت و شقاوت ناگفته نماند: چنانکه ذیلاً شرح داده می ... ناگفته نماند: چنانکه ذیلاً شرح داده می شود، موجودی سعادت و شقاوت دارد که‎ ‎ادراک داشته باشد؛ چون گفتیم: حقیقت ... سعادت و شقاوت دارد که‎ ‎ادراک داشته باشد؛ چون گفتیم: حقیقت سعادت، حقیقت وجودیه ای است که عبارت‎ ‎از یافتن لذات و ادراک ... طبع و ناملایم طبع را درک می کنند، پس همۀ موجودات صاحب‎ ‎سعادت و شقاوت هستند. اما حکما، به این نحو ادراک در همۀ ... دارند ولی نباتات و جمادات ادراک ندارند، لذا آنها نه‎ ‎سعادت دارند و نه شقاوت. والحاصل: در هر دو قول، این ...

بحثی اخلاقی پیرامون سعادت و شقاوت

بحثی اخلاقی پیرامون سعادت و شقاوت در تعقیب حقیقت سعادت و شقاوت به نحو پند ... بحثی اخلاقی پیرامون سعادت و شقاوت در تعقیب حقیقت سعادت و شقاوت به نحو پند و وعظ می گوییم: از اینکه گفتیم‎ ... سعادت و شقاوت به نحو پند و وعظ می گوییم: از اینکه گفتیم‎ ‎سعادت عبارت از ادراک ملایم است و مثال زدیم به اینکه سعادت ... ‎سعادت عبارت از ادراک ملایم است و مثال زدیم به اینکه سعادت قوۀ ذائقه عبارت از‎[[page 453]]‎ادراک ملایم اوست، مراد ... اوست، مراد باید کشف شود و لذا اگر بخواهیم معلوم کنیم که سعادت‎ ‎فلان قوه چیست، می گوییم: مثلاً کرم خراطین که جز حس ...

روشن بودن راه سعادت برای انسان

روشن بودن راه سعادت برای انسان حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ... أوْ أدْنَی»‎[2]‎ منظور او این بود و‎ ‎راههای این سعادت را هم بیان نمود، ولی چون ما خوشبختی را تنها در این می ... در این‎ ‎چند روز باشد، غافل از اینکه این عالم حیات ندارد، سعادت ندارد، لذت ندارد و‎ ‎لذاتش مخلوط به هزاران الم است، ... و لذتی جز لذت ضعیف که‎[[page 459]]‎ادراک آن نیز خوشبختی و سعادت ضعیف خواهد بود ندارد. بلی، خود این عالم طبیعت ... ضعیف خواهد بود ندارد. بلی، خود این عالم طبیعت مبدأ سعادت و شقاوت آن جهان است و این دارالبذر و‎ ‎مزرعه است؛ ...

فصل اول ماهیت سعادت حقیقی

اول ماهیت سعادت حقیقی‎[2]‎ بنابر اصالت وجود، در دار تحقق ... هرچه که در متن واقع متحقق است، چیزی غیر از وجود نیست، پس سعادت و‎ ‎شقاوت امری است که اگر حقیقت و تحقق داشته باشد، ... اگر حقیقت و تحقق داشته باشد، باید عین حقیقت وجود باشد،‎ ‎و سعادت، همان لذت دریافتن است، در جایی که قوۀ ادراکیه شی ء ... ء لذیذ و آنچه را که‎ ‎ملایم با طبعش هست بیابد. مثلاً سعادت قوۀ ذائقه این است که آنچه ملایم قوۀ ذوق است بیابد، اگر ... نصیب باشد، این چنین قوۀ ذائقه ای که همیشه چنین بوده، همیشه سعادت‎ ‎داشته است؛ وُلد سعیداً و عاش سعیداً و مات سعیداً، ...

تعلیمات انبیا جامع‌ترین برنامه سعادت

تعلیمات انبیا جامع ترین برنامۀ سعادت کیفیت تحصیل سعادت به این است که انسان در مراتب ... تعلیمات انبیا جامع ترین برنامۀ سعادت کیفیت تحصیل سعادت به این است که انسان در مراتب ثلاثه، خود را تزکیه کرده‎ ... که انسان در مراتب ثلاثه، خود را تزکیه کرده‎ ‎باشد تا به آن سعادتی برسد که اعلی و اَدوم و ابهی است و انبیا و مرسلین برای ... 461]]‎که دستها را به طرف آسمان نگه دارند.‎[2]‎ و باید سعادت مرتبۀ شهود و جسم و‎ ‎جسمانی را تحصیل نمود، سعادت اینها ... و باید سعادت مرتبۀ شهود و جسم و‎ ‎جسمانی را تحصیل نمود، سعادت اینها آن وقتی حاصل است که چشم، عادت کند‎ ‎همیشه عظمت ...

تفاوت شقاوت مستضعفین و مستکبرین

تفاوت شقاوت مستضعف پس، از بیان گذشته متحصل شد که نفوس ساذجه، چیزی از شقاوت و سعادت‎ ‎ندارند؛ برای اینکه آنها در همان سادگی باقی مانده اند ... مثل حشر حیوانات می باشد. بلی اگر‎ ‎حیوانی خوش رفتار بوده، سعادتی حیوانی دارد و اگر حیوانی بدخلق بوده، شقاوت‎ ‎حیوانی ... و واقعش را نمی دانسته و‎ ‎به قلبش خطور نکرده است تا منشأ سعادت باشد، و از باطل و خلافش هم خبر نداشته‎ ‎تا منشأ ضیق و ... و خلافش هم خبر نداشته‎ ‎تا منشأ ضیق و مبدأ ظلمات باشد؛ چون سعادت و شقاوت اکتسابی هستند و مرتبۀ‎ ‎قلب و عقلانیت انسان در ... اکتسابی هستند و مرتبۀ‎ ‎قلب و عقلانیت انسان در ابتدای امر، سعادت و شقاوتی ندارد. از عبارت مرحوم آخوند رحمه الله ...

فصل دهم در دعوت به تحصیل حضور قلب

فصل دهم در دعوت به و باب الأبواب همۀ سعادات حضور قلب‎ ‎است که با آن فتح باب سعادت بر انسان می شود و بدون آن جمیع عبادات از‎ ‎درجۀ اعتبار ... ‎دیدۀ بصیرت بنگر و با جدّیّت تمام قیام به امر کن. کلید درِ سعادت و درهای‎ ‎بهشت و کلید درِ شقاوت و درهای جهنّم در این ... در این دنیا در جیب خود تو است‎ ‎می توانی درهای بهشت و سعادت را به روی خود مفتوح کنی و می توانی‎ ‎بخلاف آن باشی. ... در دست تو است، خدای تبارک و تعالی حجّت را‎ ‎تمام و راههای سعادت و شقاوت را نموده و توفیقات ظاهری و باطنی را عطا‎ ... و لمحه ای کوتاهی نکردند، تو نیز از خواب غفلت‎ ‎برخیز و راه سعادت خود را طی کن و از عمر و توانایی خود استفاده نما که ...

صفحه 1 از 118 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >