تعداد 162 مورد یافت شد

اجازه نامه به آقاى سید ابراهیم سجادى، در امور حسبیه و شرعیه

امام خمینی به آقای سید ابراهیم سجادی در امور حسبیه و شرعیه ...

دستگیری آقای سید محمد رضا سعیدی

آقای سید محمد رضا سعیدی که در ارتباط با توسعه نفوذ سیاسی و ...

امام خمینی به آقای سید زکی السویج اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه را دادند.

امام خمینی به آقای سید زکی السویج اجازه تصدی امور حسبیه و ...

صفحه 5 از 17 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >