تعداد 162 مورد یافت شد

امام خمینی به آقای سید عبدالله ضیایی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید عبدالله ضیایی در امور حسبیه و شرعیه ...

امام خمینی به آقای سید علی اکبر واعظ اصفهانی در امور شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید علی اکبر واعظ اصفهانی در امور شرعیه ...

امام خمینی به آقای سید شاه محمدحسین مصباح در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید شاه محمدحسین مصباح در امور حسبیه و ...

امام خمینی به آقای سید محمدحسین مصباح در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید محمدحسین مصباح در امور حسبیه و شرعیه ...

امام خمینی به آقای سید حسین موسوی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید حسین موسوی در امور حسبیه و شرعیه ...

امام به آقای سید طاهر مرتضوی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام به آقای سید طاهر مرتضوی در امور حسبیه و شرعیه اجازه ...

امام به آقای سید عباس میریونسی در امور شرعیه اجازه دادند.

امام به آقای سید عباس میریونسی در امور شرعیه اجازه ...

صفحه 8 از 17 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >