تعداد 3 مورد یافت شد

مجله کودک 392 صفحه 30

پیکان قزوین - راه آهن شهرری استقلال تهران - شاهین بوشهر تراکتورسازی تبریز - مس ... قزوین - سپاهان اصفهان پیروزی - ابو مسلم خراسان راه آهن شهرری - استقلال تهران مس کرمان - استیل آذین شاهین بوشهر - ... استقلال تهران - پیکان قزوین مقاومت سپاسی شیراز - راه آهن شهرری استیل آذین - استقلال اهواز فولاد خوزستان - شاهین ... شیراز - پاس همدان فولاد خوزستان - استقلال اهواز راه آهن شهرری - شاهین بوشهر هفته چهاردهم: راه آهن شهرری - سپاهان ... اهواز راه آهن شهرری - شاهین بوشهر هفته چهاردهم: راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان پیروزی - تراکتورسازی تبریز شاهین ...

مجله کودک 392 صفحه 28

برنامه کامل دور رفت رقابت­های - ملوان بندر انزلی صبا باطری قم - ابومسلم خراسان راه­آهن شهرری - سایپای کرج ذوب­آهن اصفهان - استیل آذین شاهین بوشهر ... خراسان - ذوب­آهن اصفهان تراکتورسازی تبریز - راه­آهن شهرری ملوان بندر انزلی - استقلال تهران مس کرمان - پاس ... سپاسی شیراز استقلال اهواز - ابومسلم خراسان راه­آهن شهرری - فولاد خوزستان پاس همدان - استیل آذین شاهین بوشهر - ... ابومسلم خراسان - پاس همدان ملوان بندر انزلی - راه­آهن شهرری استیل آذین - صبا بطری قم سایپای کرج - شاهین بوشهر ...

مجله کودک 392 صفحه 29

فولاد خوزستان - مقاومت سپاسی ش - مس کرمان مقاومت سپاس شیراز - ابو مسلم خراسان راه آهن شهرری - استقلال اهواز فولاد خوزستان - استیل آذین شاهین ... قزوین ابومسلم خراسان - فولاد خوزستان پاس همدان - راه آهن شهرری استیل آذین - ملوان بندر انزلی صبا باطزی قم - شاهین ... هفته هفتم: ملوان بندر انزلی - سپاهان اصفهان راه آهن شهرری - پیروزی پیکان قزوین - ابومسلم خراسان استقلال تهران ... قزوین ابومسلم خراسان - استقلال تهران مس کرمان - راه آهن شهرری استیل آذین - مقاومت سپاسی شیراز استقلال اهواز - ... تبریز شاهین بوشهر - ابومسلم خراسان استیل آذین - راه­آهن شهرری استقلال تهران - سایپای کرج صبا بطری قم - مس کرمان ...