تعداد 1 مورد یافت شد

مجله خردسال 450 صفحه 10

مسافر محمد حسن حسینی برگ خشک زرد شد سوار باد دل ز شاخه ...