تعداد 2 مورد یافت شد

آیت اللّه صادق خلخالی

101ـ مشکلات زندگی خصوصی برای امام مطرح نبود. ...