تعداد 3 مورد یافت شد

نهی از غلو

من تا به حال امور خارق‏العاده و کشف و کرامت از معظم له ...

ویژگیهای عبادی امام

من شاهد بودم که حضرت امام (قدس‏سره) نماز را با تأنّی و ...

ویژگیهای عبادی امام

من شاهد بودم که حضرت امام (قدس‏سره) نماز را با تأنّی و ...