تعداد 6 مورد یافت شد

وظیفه ارتش عراق

مطابق با صفحات 221 الی 226 صحیفه حضرت امام جلد 13 به مدت ...

پیام امام به ارتش عراق

مطابق با صفحات 221 الی 226 صحیفه حضرت امام جلد 13 به مدت ...

آگاهی از فتنه های آمریکا

مطابق با صفحات 221 الی 226 صحیفه حضرت امام جلد 13 به مدت 3 ...

تجاوز صدام با دستور آمریکا

مطابق با صفحات 221 الی 226 صحیفه حضرت امام جلد 13 به مدت ...

سرشکستگی صدام

مطابق با صفحات 4الی 9 صحیفه حضرت امام جلد 20 به مدت3:27 ...