تعداد 8501 مورد یافت شد

کلام روح الله

کلام روح الله/ ان شاء اللَّه، این چی است. دعوت شدیم به ضیافت اللَّه. و ضیافت اللَّه در عالم ماده، عبارت از این است که ما را پرهیز بدهد از تمام ... این ضیافت خداست و این ضیافت سایه ضیافت هایی است که در طول عالم وجود تحقق دارد، منتها در عالم ماده به این صورت است که ... ضیافت هایی است که در طول عالم وجود تحقق دارد، منتها در عالم ماده به این صورت است که ترک شهوات طبیعی است، شهوات ... این صورت است که ترک شهوات طبیعی است، شهوات جسمانی است و در عالم مثال، ترک شهوات خیالی است و در عالم بعد از مثال، ترک ... شهوات جسمانی است و در عالم مثال، ترک شهوات خیالی است و در عالم بعد از مثال، ترک شهوات عقلانی است، روحانی است. شهوت در ...

عظمت و منزلت کار و کارگر

متن کامل پیام امام را در ذیل م تعظیم باشد والّا هر روز روز کارگرى است و کارگران است بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل شده است. اینکه ما یک روز اختصاص ... واقع بینى باشد، کار و کارگر در تمام عوالم ماقبل طبیعت و عالم طبیعت و عوالم مابعدالطبیعه، کار و کارگر همه جاست و تمام ... و عوالم مابعدالطبیعه، کار و کارگر همه جاست و تمام موجودات عالم، چه موجودات قبل از طبیعت باشد و چه موجودات طبیعى باشد و ... کارگر پیدا شده است، و کارْ نظیر «وجود» است که در همه شئون عالم دخالت دارد .. عظمت و منزلت کار و کارگر عالم موجود شده ... در همه شئون عالم دخالت دارد .. عظمت و منزلت کار و کارگر عالم موجود شده است از فعالیت خدا، اجزاى عالم موجود شده است ...

اولین پیام امام به مناسبت روز کارگر؛ پاسخی به جریان های کمونیستی و مارکسیستی

به مناسبت فرارسیدن روز کارگر د تعظیم باشد والّا هر روز روز کارگرى است و کارگران است بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل شده است. اینکه ما یک روز اختصاص ... واقع بینى باشد، کار و کارگر در تمام عوالم ماقبل طبیعت و عالم طبیعت و عوالم مابعدالطبیعه، کار و کارگر همه جاست و تمام ... و عوالم مابعدالطبیعه، کار و کارگر همه جاست و تمام موجودات عالم، چه موجودات قبل از طبیعت باشد و چه موجودات طبیعى باشد و ... کارگر پیدا شده است، و کارْ نظیر «وجود» است که در همه شئون عالم دخالت دارد .. عظمت و منزلت کار و کارگر عالم موجود شده ... در همه شئون عالم دخالت دارد .. عظمت و منزلت کار و کارگر عالم موجود شده است از فعالیت خدا، اجزاى عالم موجود شده است ...

پاسخی عرفانی از امام خمینی(س) به یک سؤال در باره ماه رمضان

پرتال امام خمینی(س): ضیافت الل مسؤلان کشور و... در باب ضیافت الله در عوالم ماده و مثال و عالم عقل و در آخر فرازی اشاره مانند و گذرا به مرحله مافوق ... این چى است. دعوت شدیم به ضیافت اللَّه. و ضیافت اللَّه در عالم ماده، عبارت از این است که ما را پرهیز بدهد از تمام ... این ضیافت خداست و این ضیافت سایه ضیافتهایى است که در طول عالم وجود تحقق دارد، منتها در عالم ماده به این صورت است که ... سایه ضیافتهایى است که در طول عالم وجود تحقق دارد، منتها در عالم ماده به این صورت است که ترک شهوات طبیعى است، شهوات ... این صورت است که ترک شهوات طبیعى است، شهوات جسمانى است و در عالم مثال، ترک شهوات خیالى است و در عالم بعد از مثال، ترک ...

حضرات خمس، در نگاه عرفانی امام خمینی(ص)

پرتال امام خمینی- رضا نهضت -در مقدس و فلسفه آفرینش سخن گفتیم.در این نوبت به نحوه پیدایش عالم خلق و نیز حضرات خمس از نظر امام خمینی خواهیم ... حضرات خمس از نظر امام خمینی خواهیم پرداخت. نحوه ی پیدایش عالم خلق/عقل اول مخلوق اول فیض مقدس یا صادر اوّل، متعیّن به ... و برکات از جانب حق است. به واسطه ی اوست که دیگر موجودات در عالم پدید می‌آیند. این عقل از آن جا که مجرد از مادّه است، ... خمینی درباره ی عقل اول به اعتقاد امام، جایگاه این عقل عالم امر بود. (همان، ص 70). در این جا امام عقل اول را به نحو ... فیض مقدس و یا حقیقت محمدیه. خداوند به وی دستور داد که به عالم خلق رود و به ارشاد و هدایت ساکنان آن جا بپردازد. عقل به ...

آقای ناطق نوری وزیر کشور و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، آقای نوری نمایندة امام در جهاد سازندگی و اعضای شوراهای اسلامی روستاییان با امام خمینی ...

آقای ناطق نوری وزیر کشور و فر که در این کمیسیون ها هستند باید اشخاصی باشد در بینشان که عالم به اقتصاد باشد عالم به امور کشاورزی باشد عالم به امور ... ها هستند باید اشخاصی باشد در بینشان که عالم به اقتصاد باشد عالم به امور کشاورزی باشد عالم به امور اداری باشد عالم به ... در بینشان که عالم به اقتصاد باشد عالم به امور کشاورزی باشد عالم به امور اداری باشد عالم به مسائل جهانی باشد مجلس ... باشد عالم به امور کشاورزی باشد عالم به امور اداری باشد عالم به مسائل جهانی باشد مجلس می‏خواهد ایران را در مقابل ...

تجلیل بی مانند امام از کار و کارگری

حضرت امام خمینی معتقد بودند ز تعظیم باشد و الّا هر روز روز کارگرى است و کارگران است بلکه عالم از کار و کارگر تشکیل شده است. اینکه ما یک روز اختصاص ... واقع بینى باشد، کار و کارگر در تمام عوالم ما قبل طبیعت و عالم طبیعت و عوالم ما بعد الطبیعه، کار و کارگر همه جاست و ... عوالم ما بعد الطبیعه، کار و کارگر همه جاست و تمام موجودات عالم، چه موجودات قبل از طبیعت باشد و چه موجودات طبیعى باشد و ... کارگر پیدا شده است، و کارْ نظیر «وجود» است که در همه شئون عالم دخالت دارد. عظمت و منزلت کار و کارگر عالم موجود شده ... که در همه شئون عالم دخالت دارد. عظمت و منزلت کار و کارگر عالم موجود شده است از فعالیت خدا، اجزاى عالم موجود شده است ...

گنج سیزدهم / ترک شهوت های خیالی، نفسانی و عقلانی

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و عقلانی شهوت در هر جا به یک صورت تحقق دارد. در این عالم به همین طوری[است] که می دانید و در عالم بعد از این ... تحقق دارد. در این عالم به همین طوری[است] که می دانید و در عالم بعد از این عالم؛ عالم مثال، شهواتی که انسان در عالم ... عالم به همین طوری[است] که می دانید و در عالم بعد از این عالم؛ عالم مثال، شهواتی که انسان در عالم مثال دارد بالاتر از ... به همین طوری[است] که می دانید و در عالم بعد از این عالم؛ عالم مثال، شهواتی که انسان در عالم مثال دارد بالاتر از ... و در عالم بعد از این عالم؛ عالم مثال، شهواتی که انسان در عالم مثال دارد بالاتر از شهواتی است که در عالم طبیعت دارد و ...

عوالم سته و حضرات خمس

عوالم سته و حضرات خمس حجة الا معنای عوالم در لغت و اصطلاح «عوالم» جمع «عالَم» است و عالم ـ به فتح لام ـ در فارسی به معنای جهان است. کلمۀ «عالَم» ... هر سلسله ای از موجودات را که تحت قوانین مخصوصی باشند، «عالم» گویند؛ زیرا این نظم و همبستگی است که متعلَّق علم قرار ... این نظم و همبستگی است که متعلَّق علم قرار می گیرد؛ مانند عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات و عالم فرشتگان.[3] و ... است که متعلَّق علم قرار می گیرد؛ مانند عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات و عالم فرشتگان.[3] و اگر عالَم به ... متعلَّق علم قرار می گیرد؛ مانند عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات و عالم فرشتگان.[3] و اگر عالَم به معنای چیزی ...

عوالم سته و حضرات خمس

عوالم در لغت و اصطلاح «عوالم» جمع «عالَم» است و عالم ـ به فتح لام ـ در فارسی به معنای جهان است. کلمۀ‎ ... هر سلسله ای از موجودات را که تحت قوانین مخصوصی باشند، «عالم»‎ ‎گویند؛ زیرا این نظم و همبستگی است که متعلَّق علم ... این نظم و همبستگی است که متعلَّق علم قرار می گیرد؛ مانند عالم جمادات، عالم‎[[page 515]]‎نباتات، عالم حیوانات و عالم ... است که متعلَّق علم قرار می گیرد؛ مانند عالم جمادات، عالم‎[[page 515]]‎نباتات، عالم حیوانات و عالم فرشتگان.‎[3]‎ ... قرار می گیرد؛ مانند عالم جمادات، عالم‎[[page 515]]‎نباتات، عالم حیوانات و عالم فرشتگان.‎[3]‎ و اگر عالَم به معنای ...

صفحه 1 از 851 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >