تعداد 4346 مورد یافت شد

نظر حضرت امام(س) پیرامون مقوله آزادی چیست؟

حضرت امام(س) ضمن انتقاد از آزا راستای رویارویی با اخلاق و سنت های انسانی و بر خلاف شرع و عقل است، امام خمینی آزادی را در چهارچوب تعالیم اسلام، مصالح ... مشارکت آزاد مردم در تصمیم گیری ها و ... مواردی چون شرع و عقل، اخلاق و سنت های انسانی، قانون، عدم توطئه چینی، عدم فساد ... موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. ( همان ج 21ص 453) جهت اطلاع بیشتر پیرامون ...

اشکال فخر رازی و رد آن

‏‏اشکال فخر رازی و رد آن زیرا هیچ کس نگفته است که از حیثیت مقابل حیثیت‏‎ ‎‏وجودیۀ عقل اول، چیزی صادر می شود، بلکه به لحاظ حیثیت مقابل حیثیت ... شود، بلکه به لحاظ حیثیت مقابل حیثیت وجودی،‏‎ ‎‏از خود وجود عقل اول بعضی از کثرات صادر می شود.‏ ‏‏بعضی، اعتبارات و جهات ... از کثرات صادر می شود.‏ ‏‏بعضی، اعتبارات و جهات تکثر در عقل اول را دو چیز دانسته اند: یکی جهت‏‎ ‎‏وجودی و دیگری جهت ... اند: یکی جهت‏‎ ‎‏وجودی و دیگری جهت نقص که از جهت اول عقل ثانی موجود شده و به لحاظ‏‎ ‎‏جهت دوم فلک اول موجود شده ... فلک اول موجود شده است.‏‎[2]‎ ‏‏و بعضی، جهات اعتباریه در عقل اول را کثیر دانسته اند،‏‎[3]‎‏ مثلاً گفته اند: برای ...

میزگرد کرامت انسان از نظر اسلام و صاحب نظران غرب

کرامت انسان از نظر اسلام و صاح که یکی از مبانی اش، فرد گرایی انسان و آزادی فرد و اصالت عقل است. قبل از رنسانس فرد در واقع، بعنوان یک غایت فی نفسه ... خمینی بعنوان یک متفکر اسلامی و نماینده تفکر شیعی و تفکر عقلانی، در جهان مطرح است و ایشان، نسبت به مردم و انسان و ... و تفکر اومانیستی و تفکری که به انسان اصالت می دهد، چه در عقل گرایی اش و چه در تجربه گرایی اش، شکل گرفت و مکاتبی ظهور ... مزیتی در انسان دارد. در سنت فلسفی خود ما، این مزیت، در جهت عقلانی انسان لحاظ میشود، یعنی انسان بخاطر داشتن توانایی و ... انسان لحاظ میشود، یعنی انسان بخاطر داشتن توانایی و قدرت عقلانی- حالا چه در حوزه عقل نظری و چه در حوزه عقل عملی- از ...

مصاحبه با آیة الله محمد علی گرامی قمی

آیة الله محمد علی گرامی قمی (لقد کرمنا بنی آدم) انسان از عالم نفس است نه از عالم عقل. نفس هم فعل عقل است و روح از عالم عقل است. توجه روح ـ که ... بنی آدم) انسان از عالم نفس است نه از عالم عقل. نفس هم فعل عقل است و روح از عالم عقل است. توجه روح ـ که یک موجود عقلانی ... نفس است نه از عالم عقل. نفس هم فعل عقل است و روح از عالم عقل است. توجه روح ـ که یک موجود عقلانی است ـ به مدیریت بدن ... فعل عقل است و روح از عالم عقل است. توجه روح ـ که یک موجود عقلانی است ـ به مدیریت بدن را عالم نفس می­ گویند. انسان آن ... بدن را عالم نفس می­ گویند. انسان آن وقتی که به عالم عقل وصل می­ شود، چون اصالت و ارزش از آن عقل است؛ ارزش پیدا ...

نگاه و نظر حضرت امام(س) به مقوله آزادی چیست؟

حضرت امام(س) ضمن انتقاد از آزا راستای رویارویی با اخلاق و سنت های انسانی و بر خلاف شرع و عقل است، امام خمینی آزادی را در چارچوب تعالیم اسلام، مصالح ... مشارکت آزاد مردم در تصمیم گیری ها و ... مواردی چون شرع و عقل، اخلاق و سنت های انسانی، قانون، عدم توطئه چینی، عدم فساد ... موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. ( همان ج 21ص 453)جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود ...

میزگرد جایگاه کرامت در فقه

جایگاه کرامت در فقه با حضور: قانون اسلام نیست، نکته اش این است که ما قائل به حسن و قبح عقلی هستیم، اعتقادمان این است که افعال انسان ها دارای ارزش ... خداوند تبارک و تعالی بر اساس مصالح و مفاسد آنچیزی را که کل عقلا و فرهیختگان عالم نیکو می پندارند در شریعت به عنوان ... العطیة» یعنی تمام احکام شرع از باب قاعده لطف است و فطرت و عقل سلیم انسانی نیز به آن حکم می کند، لکن از باب قاعده لطف؛ ... باب قاعده لطف؛ ارسال رسل و انزال کتب شده و همان مطلبی که عقل سلیم می گوید، انبیاء الله هم ما را به همان راهنمائی می ... کرامت می شود، اوّلین معیار برای کرامت ذاتی، عبارت است از عقل، معیار دیگر عبارتست از آزادی اراده، معیار سوم عبارتست از ...

سخنرانی آیت الله موسوی بجنوردی

سخنرانی آیت الله موسوی بجنوردی به همین جهت گفته می شود که الاحکام شرعیه الطاف بالا حکام عقلیه، یعنی احکام شرع مقدّس؛ و اساساً انبیا و پیامبران و ... تبارک و تعالی ارسال رسل می کند و امضای کتب می کند و الا عقل انسان این استعداد درش هست که حسن و قبح را درک بکند و هر ... درش هست که حسن و قبح را درک بکند و هر آنچه امر نیکوست عقل عملی می گوید «باید» و آنچه ناپسند است عقل عملی می گوید ... آنچه امر نیکوست عقل عملی می گوید «باید» و آنچه ناپسند است عقل عملی می گوید «نباید»؛ اما از باب لطف از آنجایی که انسان ... اما از باب لطف از آنجایی که انسان دل مشغولیهایی دارد، و آن عقل ناب همیشه بر انسانها وجود ندارد؛ زیرا عقل انسان آلایش ...

اسلام دین اعتدال است

در مقصد پانزدهم کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل ، مبحث زهد مطرح شدکه از جنود عقل است و ضد آن رغبت ... کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل ، مبحث زهد مطرح شدکه از جنود عقل است و ضد آن رغبت که از جنود جهل می باشد.. امام خمینی ... باشد و رغبت و عدم رغبت در آن مطرح نیست. زهدی که از حنود عقل نیست امام پس از بیان این مراتب می نویسند : اما احتمال ... : اما احتمال دوم بعید است زیرا چنین عملی زهد که از جنود عقل می باشد، نیست. "زیرا که به حسب نصّ اهل لغت، زهد خلاف ... شده این نتیجه حاصل می شود که در معنی زهد که از لشگریان عقل می باشد، بی رغبتی به اعتباریات و دنیا باید لحاظ شود و ...

سفر روحانی

‏‏سفر روحانی‏ ‏‏در عرفا «خود» و انیّت‏‎ ‎‏انسان است. این معرفت و شناخت اگر از طریق عقل صورت گیرد،‏‎ ‎‏معرفتی است عقلانی که با حجاب عقل توام ... معرفت و شناخت اگر از طریق عقل صورت گیرد،‏‎ ‎‏معرفتی است عقلانی که با حجاب عقل توام است، اما اگر از طریق رویت‏‎ ... از طریق عقل صورت گیرد،‏‎ ‎‏معرفتی است عقلانی که با حجاب عقل توام است، اما اگر از طریق رویت‏‎ ‎‏باطنی صورت گیرد، ... دهد و در محدودۀ علم متوقف شود. امام می گوید حتی از‏‎ ‎‏عقل نیز باید فراتر رفت، زیرا توانایی و گسترۀ عقل به نسبت ... حتی از‏‎ ‎‏عقل نیز باید فراتر رفت، زیرا توانایی و گسترۀ عقل به نسبت وسعت‏‎ ‎‏انسان، ناچیز است و عقل را یارای درک ...

مفاهیم و معانی عدالت در نگاه امام خمینی(س)

امام خمینی نسبت به عدالت، قسط بر اساس برخی از روایات، عدل و قسط یکی از جنود یا لشکریان عقل است، نمونۀ این روایات، حدیث معروف جنود عقل و جهل از امام ... جنود یا لشکریان عقل است، نمونۀ این روایات، حدیث معروف جنود عقل و جهل از امام جعفر صادق(ع) می باشد که در آن با بیان ... و الجَهْلَ و جُنَدَهُ تَهْتَدوا»[11] به شمارش لشکریان عقل و جهل می پردازد و اشاره می کند «والعَدلُ و ضِدُّهُ ... امام خمینی در شرح این حدیث، عدل را از لشکریان عقل و جور را از لشکریان جهل می داند. این مسأله بیان کنندۀ ... پایدار در نظام آفرینش است و از این نظر چونان قواعد و اصول عقلی می باشد: اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ...

صفحه 7 از 435 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >