تعداد 2 مورد یافت شد

مجله کودک 115 صفحه 14

دانش دوست اگر به اتاق عمل می روید... ممکن است قرار شود شما مورد عمل جرّاحی قرار ... دوست اگر به اتاق عمل می روید... ممکن است قرار شود شما مورد عمل جرّاحی قرار بگیرید، در آوردن لوزه سوم، درمان آپاندیست یا ... آپاندیست یا شاید ناراحتی دیگر، از بیماری هایی هستند که با عمل جراحی درمان می شوند. بسته به این که عمل جراحی چگونه ... هایی هستند که با عمل جراحی درمان می شوند. بسته به این که عمل جراحی چگونه باشد، ممکن است همان روز به خانه بروید، یا یک ... یا یک یا چند شب در بیمارستان بستری شوید. در هر حال به عمل جراحی به عنوان یک کار خطرناک نگاه نکنید. زیرا روش های ...

مجله کودک 115 صفحه 15

شاید قرار است بیهوشی عمومی داش قطره، یا اسپری (افشانه) است به بدن شما می رسانند. پس از عمل به بخش «ریکاوری» (هوش آوری) برده می شوید. ممکن است یک ...