تعداد 38 مورد یافت شد

جریان شناسی و پدیدار شناسی فمینیسم از نگاه امام خمینی

جریان شناسی و پدیدار شناسی فمینیسم از نگاه امام خمینی ابوالقاسم مقیمی حاجی ... و اجتماعی آنان شکل یافته است. این جریان در غرب به صورت (فمینیسم) ظهور نمود. در این مقاله به جریان شناسی فمینیسم و ... به صورت (فمینیسم) ظهور نمود. در این مقاله به جریان شناسی فمینیسم و پدیدارشناسی آن در غرب و به دنبال آن در ایران ... امور زنان انتخاب کرد؟ برخی، همواره نسخۀ ارائه شده غربی آن (فمینیسم) را به عنوان تنها و بهترین راه حل پیشنهاد می کنند و ... این موضوع، بحث را در دو زمینه جریان شناسی و پدیدارشناسی فمینیسم با توجه به نظریات امام خمینی پی می گیریم: جریان ...

اسلام، زن، فمینیسم به قرائت امام خمینی(س)

اسلام، زن، فمینیسم به قرائت امام خمینی(س) دکتر زهرا رهنورد خلاصه ... امام خمینی(س) دکتر زهرا رهنورد خلاصه مقاله اسلام، زن، فمینیسم، به قرائت امام خمینی(س)، خلاصه مقاله ای است که خانم ... مقاله ای است که خانم زهرا رهنورد، ذیل آن چالش بین اسلام و فمینیسم را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و ضمن یک سؤال اساسی ... نموده اند» مواضع الهی امام خمینی(س) و مواضع عمدتاً لائیک فمینیسم را، پیرامون زن، تجزیه و تحلیل می نماید و طی آن نه ... زن، تجزیه و تحلیل می نماید و طی آن نه تنها سه محور عمده فمینیسم، یعنی «پدر سالاری»، «مساوات» و «آزادی» را از دیدگاه ...

اسلام، زن، فمینیسم به قرائت امام خمینی (س)

‏‏اسلام، زن، فمینیسم به قرائت امام خمینی(س)‏ ‏‏دکتر زهرا ... زهرا رهنورد‏ ‏‏خلاصه مقاله ‏ ‏‏اسلام، زن، فمینیسم، به قرائت امام خمینی(س)، خلاصه مقاله ای است که خانم ... ای است که خانم زهرا رهنورد، ذیل آن‏‎ ‎‏چالش بین اسلام و فمینیسم را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و ضمن یک سؤال اساسی ... نموده اند» مواضع الهی امام خمینی(س) و مواضع عمدتاً لائیک فمینیسم را، پیرامون زن، تجزیه و تحلیل‏‎ ‎‏می نماید و طی آن ... تجزیه و تحلیل‏‎ ‎‏می نماید و طی آن نه تنها سه محور عمده فمینیسم، یعنی «پدر سالاری»، «مساوات» و «آزادی» را از دیدگاه ...

بررسی تطبیقی جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س) و دیدگاههای فمینیستی

‏‏چکیده‏ ‏‏موضوعات و مب این رساله، در یک گونه‌شناسی تطبیقی نگرش امام خمینی (ره) و فمینیسم در باب جایگاه زن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این ... و شناخته‌شده‌ترین دیدگاه‌های فمینیستی هستند که عبارتند از: فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیست، فمینیسم رادیکال و در مراحل ... دیدگاه‌های فمینیستی هستند که عبارتند از: فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیست، فمینیسم رادیکال و در مراحل بعدی به مقایسه ... هستند که عبارتند از: فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیست، فمینیسم رادیکال و در مراحل بعدی به مقایسه ‌این سه دیدگاه با ...

بررسی برخی مسائل زنان با رویکردی به اندیشه حضرت امام(س)

زن از دیدگاه امام خمینی(س) پژ که عوامل خارجی «مقتضیات زمان و مکان» از جمله گسترش موج فمینیسم و مدرنیزاسیون، خصوصیت «سلبی» داشته است و عالمان شیعه ... در این رساله، در یک گونه شناسی تطبیقی نگرش امام خمینی(س) و فمینیسم در باب جایگاه زن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این ... و شناخته شده ترین دیدگاههای فمینیستی هستند که عبارتند از : فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیست، فمینیسم رادیکال و در مراحل ... دیدگاههای فمینیستی هستند که عبارتند از : فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیست، فمینیسم رادیکال و در مراحل بعدی به مقایسه ... هستند که عبارتند از : فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیست، فمینیسم رادیکال و در مراحل بعدی به مقایسه این سه دیدگاه با ...

جریان شناسی و پدیدار شناسی فمینیسم از نگاه امام خمینی

‏‏جریان شناسی و پدیدار شناسی فمینیسم ‏‏از نگاه امام خمینی‏ ‏‏ ابوالقاسم مقیمی حاجی‏ ‏‎ ... و اجتماعی آنان شکل یافته است. این جریان در غرب به صورت (فمینیسم) ظهور نمود. در این مقاله به جریان شناسی فمینیسم و ... به صورت (فمینیسم) ظهور نمود. در این مقاله به جریان شناسی فمینیسم و پدیدارشناسی آن در غرب و به دنبال آن در ایران ... امور زنان انتخاب کرد؟ برخی، همواره نسخۀ ارائه شده غربی آن (فمینیسم) را به عنوان تنها و بهترین راه حل پیشنهاد می کنند و ... این موضوع، بحث را در دو زمینه جریان شناسی و پدیدارشناسی فمینیسم با توجه به نظریات امام خمینی پی می گیریم:‏ ‏‏ ...

نگاه انسانی و عادلانه به موضوع زنان؛ یک ضرورت اجتماعی

نگاه انسانی و عادلانه به موضوع این دیدگاه که هر حرکت خارج از پذیرش خویش را به لیبرالیسم و فمینیسم نسبت می‌ دهد تا آنجا پیش می‌ رود که از کلمه «زن» ... مفید باشد. این امر البته در مغایرت آشکار با دیدگاههای فمینیسم افراطی نیز هست. این چالش اخلاقی اینک به عنوان خلایی ...

نگاه انسانی و عادلانه به موضوع زنان؛ یک ضرورت اجتماعی

نگاه انسانی و عادلانه به موضوع این دیدگاه که هر حرکت خارج از پذیرش خویش را به لیبرالیسم و فمینیسم نسبت می دهد تا آنجا پیش می رود که از کلمه «زن» ... مفید باشد. این امر البته در مغایرت آشکار با دیدگاه های فمینیسم افراطی نیز هست. این چالش اخلاقی اینک به عنوان خلایی ...

امام خمینی(ره) و کرامت زن

امام خمینی(ره) و کرامت زن ح به کرامت واقعی رهنمون سازد. برخی نسخۀ ارائه شدۀ غربی آن (فمینیسم) را تنها و بهترین راه حل معرفی می کنند و به صورت های ... نسخۀ شفابخش برای همۀ ملل جهان، الگوی غربی آن را به نام «فمینیسم» نیز مطرح کرده است و به مدد روشنفکران کشورهای شرقی، ... سیاست گزاری ها بود و خواسته یا ناخواسته، مبلّغ برنامه های فمینیسم غربی و تقلید از آنان بودند[17]. این جریان با قضیۀ ... از سیاست های غربی، در اجرای الگوی وارداتی حقوق زنان که به فمینیسم شهرت یافت، تا جایی پیش رفت که خود حامیان این جریان ... دفاع از حقوق و کرامت زن الگوی غربی دفاع از حقوق زنان (فمینیسم) از زمان پیدایش تاکنون به گرایش های مختلفی تقسیم شده ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4