تعداد 523 مورد یافت شد

قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س) » دفتر بیست و دوم از آثار ...

نصب غیر مجتهد توسط فقیه برای قضاوت

از آنچه گذشت، معلوم می‌شود منصب قضاوت به فقها اختصاص داشته ‎ ‎و فرد عادی بهره‌ای از آن ... از آن ندارد. آیا مجتهد می‌تواند مقلد آشنا به مسائل ‎ ‎قضاوت را برای این کار منصوب نماید؟ چه بسا عده‌ای آن را جایز ... فرد آشنا به مسائل قضایی را ـ اعم از مجتهد یا مقلد ـ ‎ ‎به قضاوت منصوب نمایند و چنین اختیاری ناشی از حاکمیت و ولایت ‎ ... [مقدمه اول: پیامبر و ‎ ‎وصی او در انتخاب اشخاص برای منصب قضاوت، اختیار مطلق دارند. ‎ ‎مقدمه دوم: بر اساس ادله ولایت، ... ‎ ‎می‌باشد. نتیجه: پس فقیه نیز می‌تواند شخص عادی را برای قضاوت ‎ ‎منصوب نماید]. مقدمه نخست [قابل رد است؛ زیرا] ...

استدلال به استقلال شخص غیر مجتهد در قضاوت

اشکالی که وجود دارد تنها در مورد جواز قضاوت مقلِّد است که بتواند ‎ ‎به صورت مستقل یا منصوب از طرف ... ‎ ‎به صورت مستقل یا منصوب از طرف حاکم و یا به وکالت از او قضاوت ‎ ‎کند. در مورد قضاوت مستقل او به موارد زیر استدلال ... از طرف حاکم و یا به وکالت از او قضاوت ‎ ‎کند. در مورد قضاوت مستقل او به موارد زیر استدلال می‌شود: 1ـ خداوند ... ‎ ‎امانت‌ها را به صاحبانش برگردانید و زمانی که میان مردم قضاوت ‎ ‎می‌کنید، به عدل و داد حکم نمایید. خداوند شما را به ... آیه شامل مقلد عامی نیز می‌شود و روشن است وقتی ‎ ‎خداوند به قضاوت عادلانه در میان مردم دستور می‌دهد و آن را واجب ‎ ...

کتاب قضا

‏‏کتاب قضا‏ ‏‏و آن حکم جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می آید. و‏‎ ‎‏منصب قضاوت از مناصب جلیله ای است که از طرف خدای متعال، برای ... جامع شرایطی که شرایطش‏‎ ‎‏می آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است‏‎ ‎‏که: «قاضی به ... حکومت بترسید زیرا حکومت فقط برای‏‎ ‎‏امامی است که عالم به قضاوت و در میان مسلمین عدالت گستر است، برای پیغمبر یا‏‎ ... ‎‏«زبان قاضی بین دو شعله از آتش است تا این که بین مردم قضاوت کند پس یا در بهشت‏‎ ‎‏است و یا در آتش». و از امام صادق ... آن ها در آتش و یک قسم در بهشت می باشد: مردی که به ظلم قضاوت می کند و حال‏‎ ‎‏آن که می داند، این مرد در آتش است و ...

وظیفۀ حوزه های علمیه

‏‏وظیفۀ حوزه های علمیه‏ که اصل قضا را در این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی حذف بکنند، اصلاً قضاوت هیچ نباشد، هرج و مرج باشد، هر‏‎ ‎‏کس مال هر کس را برد ... و ملا‏‎ ‎‏باشد و اهل علم باشد، به همان ترتیب سابق باشد و قضاوت به دست‏‏‎[[page 255]]‎ ‏‏همان اشخاصی که سابق بودند ... که حوزه های علمیه در ایران و در‏‎ ‎‏خارج، از باب اینکه قضاوت از آنها بکلی سلب شده بود، مهیا نبودند برای‏‎ ‎‏اینکه ... آقایان به جای اینکه بنشینند و بگویند بچه طلبه ها دارند قضاوت‏‎ ‎‏می کنند، خودشان هم بیایند قضاوت کنند، کی جلویشان ... بچه طلبه ها دارند قضاوت‏‎ ‎‏می کنند، خودشان هم بیایند قضاوت کنند، کی جلویشان را می گیرد؟‏‎ ‎‏معرفی کنند هر عالمی ...

مقام و اهمیت قاضی

‏‏مقام و اهمیت قاضی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏قضاوت، مقامی منیع‏ ‏‏در قانون اسلام به طوری به قضاوت و ... ‏ ‏‏ ‏ ‏‏قضاوت، مقامی منیع‏ ‏‏در قانون اسلام به طوری به قضاوت و گرانی بار آن و بزرگی مقام قاضی‏‎ ‎‏اهمیت داده که در ... پیغمبر یا کسی که شقی‏‎ ‎‏باشد؛ و حضرت صادق(ع) می گوید از قضاوت احتراز کنید که آن‏‎ ‎‏مخصوص به پیشوای عالم به احکام ... قضاوت احتراز کنید که آن‏‎ ‎‏مخصوص به پیشوای عالم به احکام قضاوت و عادل میان مسلمانان‏‏‎[[page 24]]‎ ‏‏است؛ و در روایت ... قاضی را محدود کرده اند.(40)‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏قضاوت، منصبی جلیل‏ ‏‏منصب قضاوت از مناصب جلیله ای است که از ...

وظیفۀ روحانیون

‏‏وظیفۀ روحانیون‏ ‏‏ ‏ و حالا بدتر از آن وقت‏‎ ‎‏است. کنار ننشینند و بگویند که قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به‏‎ ‎‏عهدۀ شماهاست. اسلام ... ‎‏است. کنار ننشینند و بگویند که قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به‏‎ ‎‏عهدۀ شماهاست. اسلام قضاوت را به عهدۀ فقها ... که قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به‏‎ ‎‏عهدۀ شماهاست. اسلام قضاوت را به عهدۀ فقها گذاشته است. شما کنار‏‎ ‎‏می نشینید و ... فقها گذاشته است. شما کنار‏‎ ‎‏می نشینید و می گویید که چرا قضاوت خوب نمی شود؟! قضاوت خود به‏‎ ‎‏خود خوب بشود؟ قضاوت با ... کنار‏‎ ‎‏می نشینید و می گویید که چرا قضاوت خوب نمی شود؟! قضاوت خود به‏‎ ‎‏خود خوب بشود؟ قضاوت با کوشش شما باید خوب ...

صفات قاضی

‏‏صفات قاضی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ پس اگر کسی بالغ نباشد یا‏‎ ‎‏عقلش کامل نباشد نمی تواند قضاوت کند.‏ ‏‏ 2. ایمان، یعنی اعتقاد به اصول دیانت و ... باید حلال زاده باشد.‏ ‏‏ 4. باید مرد باشد؛ زنها حق قضاوت ندارند.‏ ‏‏ 5. باید عادل باشد، یعنی دارای قوه ای ... احتراز کند. کسی که تخلف از قانون کند و گناهکار باشد‏‎ ‎‏حق قضاوت ندارد.‏ ‏‏ 6. باید عالم به احکام قضاوت باشد و ... باشد‏‎ ‎‏حق قضاوت ندارد.‏ ‏‏ 6. باید عالم به احکام قضاوت باشد و قانون اسلام را بداند از روی‏‎ ‎‏اجتهاد.‏ ‏‏ ... باشد؛ پس اگر نسیان بر او عارض‏‎ ‎‏می شود و کم حافظه است حق قضاوت ندارد.‏ ‏‏ شرایط و آداب واجب و مکروه و مستحب ...

استناد به مقبوله عمر بن حنظله

از جمله روایاتی که بر مساله قضاوت؛ بلکه بر مطلق حکومت، دلالت ‎ ‎دارد، مقبوله عمر بن ... این روایت در بین فقها مشهور بوده ‎ ‎‎[[page 19]]‎و در باب قضاوت مورد استناد قرار می‌گیرد و ضعف سندش، جبران ‎ ‎شده و از ... حرام ما را بررسی ‎ ‎می‌نماید و احکام ما را می‌شناسد، پس به قضاوت او راضی شوند؛ زیرا ‎ ‎من او را برای شما قاضی قرار دادم ... بر این نکته دلالت دارد که آن کسی که امام او را برای ‎ ‎قضاوت منصوب کرده است، باید شیعه(از ما) باشد، و غیر ما برای ... و روایاتی است که از آن‌ها صادر شده است. بنابراین، منصب ‎ ‎قضاوت را برای کسی قرار داده است که در حلال و حرام صادر شده ...

قضاوت و حکومت در زمان غیبت

بحث و اشکال، تنها در مورد قضاوت و حکومت در زمان غیبت است؛ ‎ ‎زیرا از اصل عدم و ادله، ... زمان غیبت است؛ ‎ ‎زیرا از اصل عدم و ادله، چنین برمی‌آید که قضاوت و حکومت از ‎ ‎سِمت‌های ویژه خلیفه، پیامبر و وصی او ... در روی زمین جانشین قرار دادیم؛ پس در بین مردم به ‎ ‎درستی قضاوت کن».‎[1]‎ این آیه دلالت دارد که جواز حکومت ... جواز حکومت عادلانه از متفرعات خلافت ‎ ‎است و غیر حاکم حق قضاوت ندارد، هر چند به حق باشد(دقت کنید). ‎ ‎و به این جهت ... به حق باشد(دقت کنید). ‎ ‎و به این جهت گفتیم جایز است که قضاوت برای رفع خصومت است و ‎ ‎از آیه بیش از این برداشت ...

صفحه 1 از 53 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >