تعداد 45 مورد یافت شد

پرهیز از گروه گرایی و ورود در احزاب سیاسی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏پرهیز از گروه گرایی و ورود در احزاب ...

جایگاه قوای مسلح

‏‏جایگاه قوای مسلح‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏عبادت بودن شغل قوای ...

دفاع از اسلام و نگهبانی از کشور

‏‏دفاع از اسلام و نگهبانی از کشور‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

پاسداری و دفاع از اسلام

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏پاسداری و دفاع از اسلام ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

ضرورت وجود نظم و توجه به آن

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏ضرورت وجود نظم و توجه به آن‏‏ ‏ ‏‏ ...

ضرورت وجود قوای مسلح

‏‏ضرورت وجود قوای مسلح‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏قوای مسلح، ...

وحدت مردم و قوای مسلح

‏‏وحدت مردم و قوای مسلح‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏خدمتگزاری مردم ...

حفظ امنیت ملی

‏‏حفظ امنیت ملی‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏حفظ مصالح و استقلال ...

رعایت سلسله مراتب

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏رعایت سلسله مراتب‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

صفحه 2 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5