تعداد 45 مورد یافت شد

رعایت اخلاق در عملکرد قوای مسلح

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏رعایت اخلاق در عملکرد قوای مسلح‏ ‏‏ ...

تفاوت قوای مسلح قبل و بعد از انقلاب اسلامی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏تفاوت قوای مسلح قبل و بعد از انقلاب ...

فداکاری و شهادت طلبی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏فداکاری و شهادت طلبی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

برخورداری از حمایت مردم

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏برخورداری از حمایت مردم‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

فصل اول: کلیات

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏فصل اول: کلیات‏ ‏‏ ...

فصل دوم: ویژگیهای قوای مسلح

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏فصل دوم: ...

حفظ هوشیاری و آمادگی در برابر دشمن

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏حفظ هوشیاری و آمادگی در برابر دشمن‏‏ ...

صفحه 3 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5