تعداد 4 مورد یافت شد

مجله نوجوان 88 صفحه 26

مقاومت محسن مؤمنی بخشی از سفرنامه لبنان هر قدر که از بیروت دور می شدیم ، آثار مسلمانی و ... الله بود . البته عکس های انتخاباتی « نبیه بری » (رئیس مجلس لبنان و رئیس جنبش امل) با آرم « امل » در خیلی جاها دیده می ... امل) با آرم « امل » در خیلی جاها دیده می شد . در کل ، جنوب لبنان بیشتر تحت حاکمیت « جنبش مقاومت حزب الله » است . چندین ... بعد از پیروزی های گستردۀ حزب الله بر اسراییل ، عموم مردم لبنان به حزب الله افتخار می کنند و سید حسن نصرالله ، دبیر کل ... از فتح خرمشهر ، اسراییل برای چندمین بار در عمر کوتاهش به لبنان حمله کرد . شارون که آن روز وزیر دفاع بود ، بهانه حمله ...

مجله نوجوان 88 صفحه 27

کارشناسانی که این گونه مسائل ر . هر چه که هست ، امروز فلسطینیها این فرهنگ را از شیعیان لبنان گرفته اند و با شارون همانگونه رفتار کرده اند که همه می ... مهربان برایمان شربت و شکلات تهیه کرده بودند . مردم لبنان بسیار مهمان نوازند ، مخصوصاً اگر مهمانشان ایرانی باشد ... » که قرار بود ناهار را در آن جا بخوریم . این شهر آخرین شهر لبنان در جنوب غربی است . یک طرفش دریاست و یک طرف دیگرش ...

مجله نوجوان 88 صفحه 19

مسجد شیخ لطف الله این مسجد بی باید گفت که شیخ لطف الله اصلاً از روستا های جبل عامل یعنی لبنان کنونی بوده است و خاندان او همه از فق های امامیه بوده ...

مجله نوجوان 88 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم نیرومند حرف دیگران... 24 مردان کوتوله 26 بخشی از سفرنامه لبنان 28 ساخت کلید میانبر برای یک نرم افزار 30 همه ...