تعداد 1 مورد یافت شد

نقش مردم در مکتب سیاسی امام خمینی

بدون تردید نام امام خمینی‌(س) به چرخش پسامدرن تعلق داشته و بر اصولی چون نسبیت گرایی، ضد مبناگرایی و احتمال مبتنی هستند (2)‌، اما می‌توان فارغ از ...