تعداد 631 مورد یافت شد

حاضر نمی‏ شدند کسی از ایشان محافظت کند

در همان شبها و روزهای سخت پس ا امام حاضر نمی‏ شدند کسی بماند یا همراهشان باشد و از ایشان محافظت بکند. منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی – ج ...

مردم از من محافظت می‏‏ کنند

مشکل بسیار بزرگی روزهای اول اق عین حال امام می ‏‏فرمودند: «کسی دنبال من نیاید، مردم از من محافظت می‏‏ کنند.» منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام ...

مجله کودک 195 صفحه 11

Ÿ لطفاً خودتان را معرفی کنید. سالگی کشاورزی می کردم. Ÿدرباره کارتان توضیح دهید. کار ما محافظت از شهر در هنگام شب است. محافظت از خیابان ها و کوچه ها ... کارتان توضیح دهید. کار ما محافظت از شهر در هنگام شب است. محافظت از خیابان ها و کوچه ها و هر چه در ان است. محافظت از ... شب است. محافظت از خیابان ها و کوچه ها و هر چه در ان است. محافظت از خانه ها ، اموال مردم ، ماشین ها و... برای هر شبگرد ... که اوموظف به حفاظت از آن محدوده است. Ÿدر چه رابطه ای از آن محافظت می کنید؟ در هر موردی که باشد بخصوص در مورد سرقت. Ÿ ... ام. از شب تا صبح مدام قدم زده ام و از همه جای محدوده ام محافظت کرده ام. تمامی خانه ها ، دیوارها، پله ها ، پنجره ها ، ...

به این مسافرت نروید

امام قبل از شهادت دکتر بهشتی خ گفت امام توصیه کردند که به این مسافرت نروم و از خود بیشتر محافظت بکنم. امام خوابی برای من دیده است. من هر چه از او ...

آرامش در همه حال

امام واقعاً اتکاء و اعتماد به خدا داشتند و از یک نفس مطمئنه ...

مجله نوجوان 84 صفحه 15

سوژه طلایی حیات وحش جانور وحشی و مراقبت انسان زندگی می کند و از نظر خوراک و پناهگاه و یا محافظت نیازمند انسان نیست. ببری که در جنگل انبوه به سرمی ... ،خواهید دید که هر چیز جانداری که گیاه نباشد و انسان از آن محافظت نکند ، جانور وحشی یا دَدَ است. این تعریف ، ماهیها ، ...

مجله نوجوان 34 صفحه 15

سوژه طلایی حیات وحش جانور وحشی و مراقبت انسان زندگی می کند و از نظر خوراک و پناهگاه و یا محافظت نیازمند انسان نیست. ببری که در جنگل انبوه به سرمی ... ،خواهید دید که هر چیز جانداری که گیاه نباشد و انسان از آن محافظت نکند ، جانور وحشی یا دَدَ است. این تعریف ، ماهیها ، ...

مجله نوجوان 20 صفحه 13

داستان فرشته یک کودک کودکی ک که در زمین انسانهای بدی هم زندگی میکنند. چه کسی از من محافظت خواهد کرد؟» - فرشتهات از تو محافظت خواهد کرد، حتی ... میکنند. چه کسی از من محافظت خواهد کرد؟» - فرشتهات از تو محافظت خواهد کرد، حتی اگر به قیمت جانش تمام شود. کودک با ...

فردای خوب پیروزی

آن روزها در یکی از پادگانهای ن ظالم شاه نباشند. امّا امکان فرار نبود و پادگان به شدت محافظت می شد، تا این که یک روز ما را برای سرکوب مردم به ...

مجله کودک 504 صفحه 3

سخن بزرگان اسلام Õ امام علی( بدن ما از پوست تشکیل شده است. پوست قسمتهای زیرین خود را محافظت میکند. اگرچه پوست بدن مقاوم است اما گاهی آسیب هم ... قهوهای به نام مِلانین در پوست هست که آن را در مقابل خورشید محافظت میکند. این ماده در پوستهای تیره بیشتر از پوستهای روشن ... روشن است. با استفاده از کرمهای ضد آفتاب میتوان از پوست محافظت کرد. پوستی که آفتاب سوخته میشود، قرمز شده و پس از ...

صفحه 1 از 64 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >