تعداد 18 مورد یافت شد

خدمت به محرومین

قشرهایی‏ که‏ انقلاب‏ را با فدا و نشان و مقامی نداشته و ندارند، اینان توده‏های میلیونی و محرومان جامعه هستند- که خدایشان قدرت و سعادت دهد.... امریکا ...

قیام با تمام توان برای خدمت به محرومین

همه هم فکر و هم صدا قیام کنید و برای این مستضعفین و برای ...

خدمت به زاغه نشینان

امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما ...

رسیدگی به طبقات محروم سعادت دنیا و آخرت

به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان خانی در رنج ...

محرومان ولی نعمت ما هستند

و به مجلس و دولت و دست اندرکار این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و ...

فعالیت بخش خصوصی به نفع محرومان

دخالت دادن کسانی که در امور تجارت واردند،از‏‎ ‎‏بازاریان ...

به کارگیری قلمها و قدمها در راه مستضعفین

برادرهای عزیز من، برادرهای روشنفکر، برادران نویسنده و صاحب ...

کوشش برای رفاه مردم

به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان خانی در رنج ...

مسکن محرومین

مشکل زمین باید حل شود و همۀ بن محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده‏‎ ‎‏کنند.‏ ‏همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ مملکت ... توانایی دارند دعوت می کنم که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این‏‎ ‎‏حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین ... و دقت کامل خانه های ارزان قیمتی‏‎ ‎‏بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر ...

احسان و نیکوکاری

باید این عمل با یک ظرافتی انجام بگیرد که مستمندان، محرومان خیال‏‎ ‎‏نکنند که آنها از باب اینکه در صف پایین ... و همینها و همین زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این‏‎ ‎‏انقلاب را به ثمر رساندند. اینها ...

صفحه 1 از 2 1 | 2