تعداد 1 مورد یافت شد

محرومان ولی نعمت ما هستند

و به مجلس و دولت و دست اندرکار این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و ...