تعداد 9 مورد یافت شد

خدمت به محرومین

قشرهایی‏ که‏ انقلاب‏ را با فداکاری‏ بیدریغ‏ و جان‏ نثاری ...

بزرگترین عبادتها

...کمک‏ به‏ محرومین‏ و جانبازان و جنگزدگان و خانواده‏ های شهدا، اسرا و ...

به کارگیری قلمها و قدمها در راه مستضعفین

برادرهای عزیز من، برادرهای روشنفکر، برادران نویسنده و صاحب ...

مجاهدت در خدمت به خلق

وقتی انسان برای خلق خدا خدمت بکند و برای اینکه این خلق در ...

کمک به محرومین

و نیز حضرات آقایان از بازرگانان و مردم خیرخواه دعوت نموده و ...

رفع محرومیتها انتظار بحق مردم ماست‏

باید گفت مجموعه خواسته‏ ها و ا امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در راستای کمک‏ به‏ محرومین‏ و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآید. صحیفه ...

قیام با تمام توان برای خدمت به محرومین

همه هم فکر و هم صدا قیام کنید و برای این مستضعفین و برای ...

خدمت به زاغه نشینان

امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما ...

رسیدگی به طبقات محروم سعادت دنیا و آخرت

به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا ...