تعداد 1 مورد یافت شد

چگونه کردستان آزاد شد؟ صبر امام در موضوع بنی صدر

امیر سپهبد علی صیاد شیرازی (۲ انقلاب، زمانى که تمام شهرهاى کردستان از سنندج گرفته تا مریوان، دیوان دره، سقز، سردشت، بانه، بوکان، مهاباد و تقریباً ... فوق در محاصرۀ ضد انقلاب بود. حتى یکى از پادگانها ـ پادگان مریوان ـ هم تحت فشار شدید سقوط کرده بود. خلاصه وضع اسف‏بارى ... نظرات خودم را در باره آن طرح و پشتیبانى از آن در محور مریوان و پنجوین ارائه دادم. پس از سخنان من رأى گرفتند و ...