تعداد 3 مورد یافت شد

اهمیت مشارکت مردم در امور

عنوان اصلی : اهمیت مشارکت مردم در امور نام عام مواد ...

مشارکت مردم در کارها

مطابق با صفحات 407 الی 411 صحیفه حضرت امام جلد 19 به مدت ...

مشارکت دادن مردم در امور

برگرفته شده از آرشیو موسسه به مدت ...