تعداد 6 مورد یافت شد

سخنرانى در جمع مردم (تصویب قانون اساسى و طرح جهاد سازندگى)

1.امام خمینی در سخنرانی در جمع اعضاى انجمن اسلامى جوانان، ...