تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 13 صفحه 10

در فرهنگنامهها و دانشنامهها آم پژوهشهای مهمی بود که توسط بطلمیوس اول در شهر اسکندریه مصر به دست آمد که تقریباً 7 قرن موزه اسکندریه نامیده شد. در ...