تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 16 صفحه 28

عجایب هفت گانه دنیای قدیم و ف قدیم است که در ادامه مروری بر آنها داریم. 1- هوم بزرگ جیره مصر، سرزمین باستانی و پیچیده ای است. اسراری که در اهرام ... سرزمین باستانی و پیچیده ای است. اسراری که در اهرام ثلاثه مصر خفته است هنوز هم کاملا برای باستان شناسان و مورخان روشن ... این هرم عظیم هشت میلیارد کیلو است حتما می دانید که اهرام مصر، مقابر فراعنه مصر است. 2- باغ های معلق بابل این باغ در ... میلیارد کیلو است حتما می دانید که اهرام مصر، مقابر فراعنه مصر است. 2- باغ های معلق بابل این باغ در زمان های قدیم در ...

مجله نوجوان 16 صفحه 29

معبد دیان این معبد در یونان وا اثری از آن نیست. 7- برج دریایی اسکندریه این برج نیز در مصر است. یونانی ها می گویند که ارتفاع این برج حدود 272 متر ...