تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 29 صفحه 22

سوژه طلایی خواب در قرآن محسن شما را از تعبیر این خواب آگاه می کنم. فراموش نکنید که عزیز مصر هم به واسطه تعبیر خوابش بود که یوسف را از زندان به نزد ...