تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 37 صفحه 32

خرده تاریخ حبیب بابایی محافظا منصرف شد. شیوه مومیایی کردن فراعنه همه ما می دانیم که در مصر باستان ، اجساد فراعنه را به خاطر اعتقاد به وجود جهان پس ... غلامان و همچنین طلسم در بین مومیایی ها دیده شده. هنرمندان مصری نیز که اطراف این مقبره ها را نقاشی می کردند ، به همراه ...