تعداد 3 مورد یافت شد

مجله نوجوان 71 صفحه 13

« نوادر اتفاقات : چند وقت پیش باستان شناسان فرانسوی ، در مصر قبر رامسس سوم را پیدا کردند و برای تحقیقات بیشتر آن را ... و وحشت عجیبی را بین محققین فرانسوی ، ایجاد کرده است . مردم مصر اعتقاد دارند که شکافتن قبر فرعون ، اهانت به او محسوب می ...

مجله نوجوان 71 صفحه 4

گزارش یادداشتی در معرّفی موزۀ است . این ساختمان از سال 1322 حدود هفت سال متعلق به سفارت مصر بوده و سپس به ترتیب به سفارت افغانستان و بانک بازرگانی ...

مجله نوجوان 71 صفحه 25

یک روز هوس نقاشی به سرم زد ، ت ، تعدادی ابزارها و میزان اندکی اثر های خطی در دست است . مصرشناسان ثابت کرده اند که مصریان با همان خط هیروگلیف خود ، ... اندکی اثر های خطی در دست است . مصرشناسان ثابت کرده اند که مصریان با همان خط هیروگلیف خود ، حتی تداوم صوت های موسیقی را ... در بین النهرین در دست است . دولت های مذهبی سومر ، آشور ، مصر و بابل اهمیت بسیاری به دین و پرستش خدایان می دادند . در ...