تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 73 صفحه 31

سبد ترجمه: محسن رخش خورشید رکو « بریتلینگ اوربیتر 3 » نام داشت و در اول مارس 1999 از خاک مصر به آسمان بلند شد و بعد از 19 روز و 21 ساعت و 48 دقیقه به ...