تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 82 صفحه 16

اختراع کاغذ کاغذ برای اولین با شدن این صفحه ، کاغذ به دست می آمد . حبیب بابایی کاغذ در مصر باستان چون مرگ و زندگی مصریان وابسته به رودخانه نیل بود ... می آمد . حبیب بابایی کاغذ در مصر باستان چون مرگ و زندگی مصریان وابسته به رودخانه نیل بود ، برای ساختن کاغذ البته به ... به روش باستانی ، باز هم به سمت رودخانه کشیده می شدند . مصریان به جای کاغذ از نی پاپیروس که در طول رود نیل می رویید ... paper به معنی کاغذ از همان کلمۀ پاپیروس گرفته شده است . مصریها برای درست کردن مرکب ، آب صمغ گیاهی و رنگ را مخلط می ...