تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 94 صفحه 3

خمینی سرود پیامبر را به لب دار و تشنه زنجیرها را گسستند و نقابها را برداشتند «شاه مصر» بر «شاه ایران» می گرید و «اسوان» پناهگاه یتیمان است ...