تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 232 صفحه 28

ارواح اوّلیه ! م . شیرازی ام . نمی دانید ؟ . . . مهم نیست ما به شما می گوییم . . اهرام مصر ، مقبره های بزرگ و کوه مانند فرعون هایی بودند که در حدود ... مانند فرعون هایی بودند که در حدود پنج - شش هزار سال پیش در مصر فرمانروایی می کردند . وقتی باستان شناسان وارد این مقبره ... ! . . . وای اینجا را ببینید درون تابوت ، جناب فرعون . . . مصری های قدیم سعی کردند حتی مرده شان را هم سالم نگه دارند و ... مومیایی کردنش او را از پوسیدگی حفظ کنند . . . این کار های مصریان باستان چه معنی می دهد ؟ ! این اولین سئوالی بود که ... شدند جوابش را بدانند و سرانجام . . . آنها فهمیدند که مصریان قدیم همه این کارها را انجام می دادند . چون به نوعی به ...

مجله نوجوان 232 صفحه 20

ورزش دوست آشنایی با ورزش کشت توسط باستان شناسان کشف شده است ثابت میکند که کشتی در میان مصریان و آشوریان رواج بسیار داشته و دارای قاعده و مقررات ... و دارای قاعده و مقررات مخصوصی بوده است . از بین النهرین و مصر فنون کشتی به مناطق دور و نزدیک آسیا و روم و یونان راه ...