تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 46 صفحه 31

تاریخ حبیب بابائی نیل حد فاص زندگی! رود نیل از سرزمینهای اتیوپی و سودان سرچشمه میگیرد. مصر از 3 هزار سال قبل از میلاد تا زمان تسلط رومیها یعنی سال ... نه تنها در اوضاع مادی بلکه در رشد عقاید و افکار سیاسی مصریان تاثیر داشته است. از حدود 12 هزار سال قبل از میلاد به ... این منطقه را به سرزمین حاصلخیزی تبدیل می کرد. محصول عمده مصر باستان غلات به ویژه جو بوده همچنین کتانی و ریسمان به کار ... برای ساختن قایق و کاغذ به کار می بردند که از مواد صادراتی مصر بود. همچنین در اطراف رود نیل انواع سبزی و میوه به دست می ... در اطراف رود نیل انواع سبزی و میوه به دست می آمد. مردم مصر باستان کمتر گوشت می خرودند اما پرندگان و ماهیها را شکار ...

مجله نوجوان 46 صفحه 27

سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نی شدند. یکی دیگر از خطوط مشکل باستانی، "هیروگیلیف" خط تصویری مصریان باستان است که تنها روحانیون و کاهنان دربار با شیوه ... نگارش و خواندن آن آشنا بودند. بعد از انقراض فرهنگ و تمدن مصر باستان، کسی از مطالب این نوشته ها اطلاعی نداشت. اما در ... نوشته ها اطلاعی نداشت. اما در حین حفاری ارتش فرانسه در خاک مصر در روستایی به نام روزتا یا رشید، سنگی پیدا شد که بر روی ...