تعداد 2 مورد یافت شد

دیدگاه امام در رابطه با دکتر مصدق چه بود؟

سوم اسفند 1299 که کودتای رضاخ 1357 در مصاحبه با محمد حسنین هیکل سردبیر روزنامه الاهرام مصر که از علت فراگیر شدن نهضت اسلامی پرسیده بود، در پاسخ به ...

دیدگاه امام خمینی درباره مذاکره با آمریکا چه بود؟

دیدگاه امام خمینی درباره مذاکر انکاری بود که نمونه آنها را هنوز در عراق، افغانستان، لیبی، مصر و سوریه می‌توان مشاهده کرد؛ لذا امام به آمریکا لقب شیطان ... البته مشروط به آنکه جمع جبری چنین تعاملی هم با حفظ اصول مصرح در قانون اساسی سازگار باشد و هم اکثریت ملت با آن موافقت ...