تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 107 صفحه 29

ظالمان ، حکومت مسلمین را به دس اینامانت سنگین را به صاحبان اصلی اش باز گرداند . مصلحت خداوند بر این قرار گرفت که خورشید امامت در پس ابرغیبت ...