تعداد 18 مورد یافت شد

طرح مصلحت در اندیشه امام خمینی و تحلیلی بر آن

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏طرح مصلحت در اندیشه امام خمینی و تحلیلی بر آن‏ ‏‏ ‏ ‏‏محمد ... حاضر در دو عنوان کلی زیر سامان یافته است:‏ ‏‏الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی؛‏ ‏‏ب ـ تأمل و تحلیلی بر اندیشه ... امام خمینی؛‏ ‏‏ب ـ تأمل و تحلیلی بر اندیشه امام در بحث مصلحت.‏ ‏‏ ‏ ‏‏الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی:‏ ‏‏مجموعه ... تأمل و تحلیلی بر اندیشه امام در بحث مصلحت.‏ ‏‏ ‏ ‏‏الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی:‏ ‏‏مجموعه اظهار نظرهای امام قدس ... امام خمینی:‏ ‏‏مجموعه اظهار نظرهای امام قدس سرّه درباره مصلحت، تحت عناوین هفت گانه زیر ارائه می شود:‏ ‏‏ ‏ ‏‏1ـ ...

مصلحت به مثابه روش

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ مصلحت به مثابه روش‏ ‏‏ ‏ ‏‏اصغر افتخاری‏ ‏‏ ... به مثابه روش‏ ‏‏ ‏ ‏‏اصغر افتخاری‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏«مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ... بندی آن را بر خود هموار سازیم.‏‎[2]‎ ‏‏مین وضعیت درباره مصلحت نیز صادق است. واژه ای مبهم و با کاربردهای بسیار که ... عمل کرد حضرت امام خمینی ‏‏رحمه الله‏‏ برای تاسیس «تشخیص مصلحت نظام» و کاربرد واژه مصلحت در بستر تفکر سیاسی شیعی ... ‏‏رحمه الله‏‏ برای تاسیس «تشخیص مصلحت نظام» و کاربرد واژه مصلحت در بستر تفکر سیاسی شیعی ملاحظه کرد. متعاقب این اقدام ...

مصلحت نظام در اندیشه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏مصلحت نظام در اندیشۀ امام خمینی‏ ‏‏ ‏ ‏‏فاکر میبدی‏ ‏‏ ... امام خمینی‏ ‏‏ ‏ ‏‏فاکر میبدی‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏واژه مصلحت از جمله واژگانی است که می توان آن را از ابعاد گوناگون ... است؛ بدین معنا که اگر در اسلام چیزی واجب شده بر پایه وجود مصلحت ملزمه است و اگر چیزی حرام شده باز بر اساس وجود مفسده ... که رازی جز تعبد محض نداشته باشد.‏‎[1]‎ ‏‏از سوی دیگر، مصلحت به عنوان امری لازم در اعمال ولایت عام شرعی، مانند ... ویژه ای برخوردار است.‏ ‏‏در این مقال سعی بر آن است تا مصلحت را تنها از بعد اخیر، آن هم از روزنه اندیشه امام ...

ضوابط احکام حکومتی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ضوابط احک نظر می رسد این ضوابط و محورهای به قرار زیر است:‏ ‏‏مصلحت؛‏ ‏‏اجرای احکام اسلام؛‏ ‏‏عدالت.‏ ‏‏ ‏ ‏‏نگاهی به ... احکام اسلام؛‏ ‏‏عدالت.‏ ‏‏ ‏ ‏‏نگاهی به تاریخچه مصلحت در فقه شیعه‏ ‏‏ ‏ ‏‏شیخ مفید و شیخ طوسی‏ ‏‏مصلحت از ... مصلحت در فقه شیعه‏ ‏‏ ‏ ‏‏شیخ مفید و شیخ طوسی‏ ‏‏مصلحت از مهم ترین ارکان و مبانی تصمیم گیری حاکم در ابعاد ... آن باید به «والی» داده شود و او آن را در مصالح عمومی و مصلحت هایی که در نظر دارد صرف کند:‏‏ «... و یأخذ الباقی بعد ... در اعتلای اسلام به وی مدد می رسانند هزینه کند و نیز در راه مصلحتی که در نظر دارد از قبیل تقویت اسلام، برپایی دین، جهاد ...

جایگاه مصلحت در شریعت و تبیین اندیشه امام (ره)

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏جایگاه مصلحت در شریعت و تبیین اندیشه امام (ره)‏ ‏‏ ‏ ‏‏جواد فخار ... که هر یک می توانست نقش سودمندی را به عهده گیرد.‏ ‏‏مفهوم «مصلحت» یکی از این مفاهیم و عناوین است که بارها و بارها در ... و نوشتار بنیان گذار جمهوری اسلامی ظاهر شد.‏ ‏‏تبیین مفهوم مصلحت و ارتباط آن با احکام شریعت و جایگاهش در شرع، چیزی است ... این مقاله در چهار بخش تنظیم گردیده است: 1ـ ماهیت مصلحت 2ـ رابطۀ مصلحت و احکام شرعی 3ـ رابطۀ مصلحت و موضوعات ... در چهار بخش تنظیم گردیده است: 1ـ ماهیت مصلحت 2ـ رابطۀ مصلحت و احکام شرعی 3ـ رابطۀ مصلحت و موضوعات احکام شرعی 4ـ ...

جایگاه مصلحت در حکومت ولایی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏جایگاه مصلحت در حکومت ولایی‏ ‏‏ ‏ ‏‏عبدالحسین خسروپناه‏ ‏‏ ... ولایی‏ ‏‏ ‏ ‏‏عبدالحسین خسروپناه‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏مصلحت در نظام های سیاسی اهمیت ویژه ای دارد، این اهمیت در ... آن تا کجا است؟ آیا تنها در منطقة الفراغ و حوزه مباحات به مصلحت سنجی اقدام می شود یا این که دایره تکالیف وجوبی و ... تعطیل شدن احکام اولیه یا ثانویه بینجامد؟‏ ‏‏2ـ آیا عملیات مصلحت سنجی در کنار ولایت مطلقه فقیه به افتراق ساختار نهاد ... نمی انجامد؟‏ ‏‏طبیعتاً بحث های فرعی دیگری از جمله تعریف مصلحت و اقسام آن، معیار مصلحت و تفاوت آن در فقه شیعه با ...

مصلحت به عنوان پارادایم حکومت اسلامی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏مصلحت به عنوان پارادایم حکومت اسلامی‏ ‏‏ ‏ ‏‏(با نگاه به ... عنوان پارادایم حکومت اسلامی‏ ‏‏ ‏ ‏‏(با نگاه به شیوه های مصلحت سنجی و چارچوب های کلی مصلحت در سیاست داخلی)‏ ‏‏ ... ‏ ‏‏(با نگاه به شیوه های مصلحت سنجی و چارچوب های کلی مصلحت در سیاست داخلی)‏ ‏‏ ‏ ‏‏سیدمحمد ناصر تقوی‏ ‏‏ ... تقوی‏ ‏‏ ‏ ‏‏پیش سخن‏ ‏‏درگسترۀ اندیشۀ اسلامی مفهوم مصلحت اهمیت ویژه ای دارد. بحث دربارۀ اقسام مصلحت، موضوعی ... اسلامی مفهوم مصلحت اهمیت ویژه ای دارد. بحث دربارۀ اقسام مصلحت، موضوعی دامنه دار است که ما در نوشته ای مستقل بدان ...

فهرست تفصیلی

‏‏فهرست تفصیلی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مصلحت به مثابه روش‏ ‏‏اصغر افتخاری‏ ‏‏ ‏‏مقدمه··· ... ‏‏مقدمه··· 9‏ ‏‏ شناسایی مفهومی··· 12‏ ‏‏1ـ تعریف مصلحت (لغت شناختی و اصطلاحی)··· 12‏ ‏‏ 2ـ گونه شناسی ... (لغت شناختی و اصطلاحی)··· 12‏ ‏‏ 2ـ گونه شناسی معرفتی مصلحت··· 14‏ ‏‏(حوزه اول) مصلحت کلامی··· 14‏ ‏‏(حوزه دوم) ... 2ـ گونه شناسی معرفتی مصلحت··· 14‏ ‏‏(حوزه اول) مصلحت کلامی··· 14‏ ‏‏(حوزه دوم) مصلحت فقهی··· 16‏ ‏‏(حوزه ... 14‏ ‏‏(حوزه اول) مصلحت کلامی··· 14‏ ‏‏(حوزه دوم) مصلحت فقهی··· 16‏ ‏‏(حوزه سوم) مصلحت فلسفی··· ...

نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی‏ ‏‏ ‏ ‏‏حسین علی احمدی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ... ‏ ‏‏حسین علی احمدی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه ‏ ‏‏دو واژه «مصلحت» و «مفسده» در بین کلمات فقهای امامیه و تعابیر اصولیون ... و تعابیر اصولیون شیعه از یک سو و بروز نهاد رسمی «شورای مصلحت نظام» در کنار «شورای نگهبان» در نظام دینی جمهوری ... یک محقق اسلامی زنده می کند از جمله این که: جایگاه و نقش مصلحت در فقه و حقوق اسلامی چیست؟ قلمرو کاربرد این قاعده فقهی ... مسلمان، حاکم اسلامی و عامه مسلمین است یا حکومت اسلامی و مصلحت نظام؟ ‏ ‏‏رابطه این قاعده با قواعد «دفع افسد به فاسد» ...

ولایت فقیه و فرایند مصلحت اجتماعی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ولایت فقیه و فرایند مصلحت اجتماعی‏ ‏‏ ‏ ‏‏سیدعباس حسینی قائم مقامی‏ ‏‏ ... سپس به سیاقی که گفته شد، از تفاوت ها و اشتراک های آن یا «مصلحت شناسی» بحث شود.‏ ‏‏ ‏‎[[page 153]]‎ ‏‏بررسی ماهیّت ... ولی فقیه، در حوزۀ سیاست خارجی، سه اصل اساسیِ حکمت، عزّت و مصلحت را مبنای عمل دستگاه دیپلماسی کشور بیان می کند، اما ... با مقامات محلّی یک کشور، مصداق عزّت چیست و چگونه باید مصلحت و حکمت رعایت گردد؟ به شناخت عینی آن کنسول (وابستۀ ... و در طول زمان، تغییراتی را در آن اعمال کنند.‏ ‏‏ ‏ ‏‏مصلحت شناسی‏ ‏‏گفته شد: شأن رهبری (فقیه) در نظام اسلامی، ...

صفحه 1 از 2 1 | 2