تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 85 صفحه 14

حکایت های بهلول روزی با دوستش او را گفت صد دینار زر دارم و می خواهم به تو بدهم ، مصلحت چون می بینی ؟ گفت اگر بدهی تو را بهتر و اگر ندهی ، مرا ...