تعداد 4 مورد یافت شد

مجله کودک 390 صفحه 11

مقاومت ها برای کاربردهای گوناگون و به میزان مقاومت های بسیار ... ها برای کاربردهای گوناگون و به میزان مقاومت های بسیار زیادی ساخته می شوند.از مقاومتی که فقط مقدار ... گوناگون و به میزان مقاومت های بسیار زیادی ساخته می شوند.از مقاومتی که فقط مقدار خیلی کوچکی در برابر حرکت الکترون ها ... مقاومتی که فقط مقدار خیلی کوچکی در برابر حرکت الکترون ها مقاومت می کند در نظر بگیرید تا مقاومت هایی که می توانند ... در برابر حرکت الکترون ها مقاومت می کند در نظر بگیرید تا مقاومت هایی که می توانند تقریباً از حرکت تمام الکترون ها ...

مجله کودک 390 صفحه 10

قسمت دوم قطعاتی کوچک، اما کا مداری ساخت که کارهای بزرگی انجام می دهد. چند ترانزیستور و مقاومت و خازن و دیود و ... در کنار هم می توانند مدار یک ... مهم ترین قطعات مورد مصرف درمدارهای الکترونیکی می توان از مقاومت ، خازن، دیود، ترانزیستور ومدارهای مجتمع نام برد. ... مقاومت ، خازن، دیود، ترانزیستور ومدارهای مجتمع نام برد. مقاومت ، همانطور که از نامش پیداست مانند یک کانال تنگ عمل می ... می شود و به عبارتی در برابر حرکت الکترون ها از میان خودش مقاومت نشان می دهد. Ÿ یک مقاومت چقدر در برابر حرکت الکترون ... حرکت الکترون ها از میان خودش مقاومت نشان می دهد. Ÿ یک مقاومت چقدر در برابر حرکت الکترون ها از درونش مقاومت می ...

مجله کودک 390 صفحه 12

قطعاتی داریم که به میزان حرارت حساس هستند و مقدار مقاومت آنها تابع حرارت محیط است .از این قطعات هم می توان در ... مانند حرارن سنج های الکترونیکی استفاده کرد. Ÿ من مقاومت ها را دیده ام، چرا روی بدنه آنها را با رنگهای مختلف ، ... آنها را با رنگهای مختلف ، را ه راه نقاشی می کنند؟ نه تنها مقاومت ها بلکه سعی می شود نا تمام قطعات الکترونیکی در ابعاد ... ترین شکل پی به مشخصات یک قطعه ببریم. معمولاً مشخصات یک مقاومت توسط نوارهای رنگی که روی بدنه آن کشیده شده نشان داده ... یک کد است، نحوه چیده شدن آن نوارهای رنگی، مشخصات یک مقاومت را به ما نشان می دهد. Ÿ از دیگر قطعات پر استفاده در ...

مجله کودک 390 صفحه 13

را کاهش می دهد. حالا دیودها ب مثالی برایتان زدم درباره اینکه چگونه با کم و زیاد کردن مقاومت یک قطعه میتوانید صدای رادیویتان را کم وزیاد کنید. ...