تعداد 28 مورد یافت شد

فهرست مآخذ

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏فهرست ...

حمایت امام از قوای مسلح

‏‏حمایت امام از قوای مسلح‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ممنوعیت ...

حمایت مردم از قوای مسلح

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏حمایت مردم از قوای مسلح‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

تاخت بر دشمن و بیرون راندن آن

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏تاخت بر دشمن و بیرون راندن آن‏‏ ‏ ‏‏ ...

متوقف کردن دشمن

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏متوقف کردن دشمن‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مهار ...

برخورداری از ایمان و استقامت

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏برخورداری از ایمان و استقامت‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ...

وحدت و هماهنگی نیروها

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏وحدت و هماهنگی نیروها‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

پاسداری و دفاع از اسلام

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏پاسداری و دفاع از اسلام ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ...

حفظ امنیت ملی

‏‏حفظ امنیت ملی‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏حفظ مصالح و استقلال ...

تفاوت قوای مسلح قبل و بعد از انقلاب اسلامی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏تفاوت قوای مسلح قبل و بعد از انقلاب ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3