تعداد 2 مورد یافت شد

من به خدا اطمینان دارم

«... من می‏‏خواستم تمام تصویرى را که از اوضاع دیده بودم براى ...