تعداد 3 مورد یافت شد

نقش اجتماعی زنان از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

نقش اجتماعی زنان از دیدگاه حضر شما باید مدرسه باشد. تعلیم احکام اسلام، تهذیب اخلاق نونهالان»[6] شما مدرسه عُرفی امروزی را در آموزش و پرورش در ... جنسی، شغلی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر هویتهایی است که جوان و نونهال ما از بدو تولد تا انتهای مسیر هستی، باید از این نهاد، ...

نقش مراکز آموزشی در ارتقاء فرهنگ عمومی از دیدگاه امام خمینی(ره)

نقش مراکز آموزشی در ارتقاء فره و یا پیش‏گیری؟ آیا نبی مادری است مهربان و امت فرزندی است نونهال و وحی تغذیه کودک؟ آیات قرآن کریم مبین این واقعیت است ...

جان پرورست قصۀ ارباب معرفت

جان پرورست قصۀ ارباب معرفت □ پیوندی به هنجار و در نهایت استحکام زد که در آخر از این نونهال، درختی٬ بل سدرة المنتهائی قرآنی به بروبار نشست و بر ...