تعداد 2 مورد یافت شد

موضع امام خمینی در حمایت از مظلومان در مقابل ظالمین

موضع امام خمینی در حمایت از مظ منابع 1- مجلۀ تایمز زامبیا، 12 فوریۀ 1990 2- مجلۀ نیوزویک، 12 فوریۀ 1979 3- مجلۀ نیواستیتس من، 9 مارچ ...

امام خمینی در چالش با فاشیسم و سکولارلیبرالیسم

امام خمینی در چالش با فاشیسم و آزارهای جنسی زنان کارمند در محیط کار در سال 1980 در مجله نیوزویک چند میلیون گزارش شده است (جمهوری اسلامی شمارۀ ...