تعداد 2 مورد یافت شد

* امام خمینی در جمع ایرانیان مقیم خارج مفاهیم آزادی و استقلال را تبیین و تشریح کردند. * امام در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره غیرقانونی بودن رژیم ...

* امام خمینی در جمع ایرانیان م و او را سفسطه گر خواندند. * امام در مصاحبه با هفته نامه نیوزویک گفتند: اگر مبارزه به این صورت پیش نرود ممکن است ...