تعداد 18 مورد یافت شد

آمریکایی ها درباره امام چه گفتند

امام خمینی (س) اگر چه به نسل ‏ قتل یک نویسنده را که به اسلام اهانت کرده بود، صادر کرد. (نیوزویک) نیرویی عمده در صحنه سیاست جهانی امام خمینی رهبر ...

امام خمینی در چالش با فاشیسم و سکولارلیبرالیسم

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏امام آزارهای جنسی زنان کارمند در محیط کار در سال 1980 در مجله نیوزویک چند میلیون گزارش شده است (جمهوری اسلامی شمارۀ 633).ـ ...

امام خمینی در چالش با فاشیسم و سکولارلیبرالیسم

امام خمینی در چالش با فاشیسم و آزارهای جنسی زنان کارمند در محیط کار در سال 1980 در مجله نیوزویک چند میلیون گزارش شده است (جمهوری اسلامی شمارۀ ...

موضع امام خمینی در حمایت از مظلومان – جانی مامبوه

□ مقاله منتخب از ک 1- مجلۀ تایمز زامبیا، 12 فوریۀ 1990 2- مجلۀ نیوزویک، 12 فوریۀ 1979 3- مجلۀ نیواستیتس من، 9 مارچ ...

فهرست مطالب

‏‏فهرست مطالب‏ ‏‏ ‏ ‏‏ در فرانسه‏‏178‏ ‏‏16 / 9 / 1357‏‏ ‏‏مصاحبه با مجله نیوزویک درباره اقامت در فرانسه‏‏180‏ ‏‏16 / 9 / 1357‏‏ ...

بررسی دیدگاه های امام خمینی (س) با محوریت ...

‎ ‎‎[[page 252]]‎به نفس و غرور داد.‎[3]‎ و به نقل از نیوزویک: امام خمینی با چهره‌ای جدّی سمبل بنیادگرایی در ...

فهرست مآخذ

57 مصاحبه با مجله «نیوزویک» صحیفه امام ...

فهرست مآخذ

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ / 9 / 57‏ ‏‏مصاحبه با مجله نیوزویک‏ ‏‏صحیفه ...

صفحه 2 از 2 1 | 2